Federacja Armwrestlingu Korei przystąpiła do IFA >>>

Federacja Armwrestlingu Korei przystąpiła do IFA # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Oficjalny list otwarty Koreańskiej Federacji Armwrestlingu z 12 lipca 2019. List skierowany do całego światowego środowiska armwrestlingu!

()

Koreańska Federacja Armwrestlingu (zwana dalej „KAF”) pisze ten list otwarty, aby poinformować światową społeczność armwrestlingową, że Rada Dyrektorów KAF postanowiła dołączyć do Międzynarodowej Federacji Armwrestlingu (dalej „IFA”), opuszczając World Armwrestling Federation (dalej „ WAF ”), jeśli to konieczne.

KAF i członkowie KAF rozwinęli doskonałe relacje zarówno z liderami IFA, jak i WAF, więc wybór pomiędzy organizacjami nie jest łatwy.

Dołączając do IFA nie chcemy zrujnować „czystej przyjaźni” z WAF i pozostałymi członkami WAF.

Jednak musimy wyjaśnić, że Rada Dyrektorów KAF podejmuje decyzje w dążeniu do długofalowych korzyści koreańskich armwrestlerów, zapewniając im najlepszą opcję na armwrestling jako sport. Jako lider armwrestlingu i lokalnych klubów armwrestlingowych w Korei, KAF zawsze starał się podejmować mądre decyzje, aby rozwijać się i pozostać wielkim dziedzictwem dla przyszłych pokoleń armwrestlingu.

Wreszcie, KAF chciałby PRZEKAZAĆ całemu środowisku – zarówno IFA jak i WAF – nie zapominajcie, że spotkaliśmy się i działamy dla rozwoju armwrestlingu!

Nie traćmy szacunku i sportowego ducha!

12 lipca 2019

Rada Dyrektorów

Koreańska Federacja Armwrestlingu

Dear Armwrestling Leaderships Around the World

Korea Armwrestling Federation (hereafter “KAF”) is writing this open letter in order to inform the world armwrestling community that KAF’s Board of Directors has decided to join the International Federation of Armwrestling (hereafter “IFA”) by leaving World Armwrestling Federation (hereafter “WAF”) if necessary.

KAF and KAF’s members have developed excellent relationships with both IFA and WAF leaderships, so choosing one over another was not an easy decision, and by making this decision (by joining IFA), KAF does not want to ruin its “pure friendship” with WAF leaderships as well as the remaining members of WAF.

However, we, KAF, must clarify that KAF’s Board of Directors make decisions in pursuit of Korean armwrestlers’ long-term benefits by providing them the best option to enjoy armwrestling as a sport. As a leader of armwrestling culture and local armwrestling clubs in Korea, KAF has always done its very best to make wise decisions in order to grow and remain as a great heritage to our future generations of armwrestling.

Last but not least, KAF would like to ask all the armwrestling organizations and leaderships – both national and international, both IFA and WAF – NOT TO FORGET the very first time we got together in pursuit of the development of armwrestling.

Let’s not losing RESPECT. Let’s not losing SPORTSMANSHIP.

12th. July. 2019
Board of Directors
Korea Armwrestling Federation