Language
/ Kontakt /

Arm Triathlon Grudziądz >>>

Arm Triathlon Grudziądz # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Arm Triathlon Grudziądz # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net Poland, Grudziądz, Plaża Miejska

09:20 - 19:13 | 08.06.2019

Arm Triathlon Grudziądz

 

ORGANIZATOR:

- Organizatorem Arm-Triathlonu jest Marlena Wawrzyniak


Współorganizatorzy:

- Gmina-Miasto Grudziądz
- Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu
- Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu


TERMIN I MIEJSCE:

- 8 czerwca 2019 r.
- Plaża Miejska, ul. Zaleśna 1, 86-300 Grudziądz


KONKURENCJE I ZASADY:

Arm-Triathlon:

a) Bieg 3 km z przeszkodami
- Start wspólny z Plaży Miejskiej.

b) Jazda na rowerze 6 km z łamigłówkami
- Każdy uczestnik posiada swój rower, który zostawia przed startem w wyznaczonej strefie zmian

c) Kajaki
- Kajaki zapewnia organizator

d) Armwrestling – siłowanie na rękę (TOP 7)
- Mistrz Mistrzów Arm - Triathlonu
- Ścisły finał zawodów dla pierwszych 7 osób na mecie
- Rywalizacja odbędzie się na prawą rękę w systemie do dwóch przegranych wg zasad Federacji Armwrestling Polska.
- Szczegółowe przepisy zostaną przedstawione przed rozpoczęciem walk.
- Wyniki rywalizacji w TOP 7 rozstrzygną ostateczną kolejność miejsc uczestników od 1 do 7.

Miejsca od 8 do 27 będę przypisane osobom zgodnie z kolejnością na mecie.


Armwrestling:

Konkurencja niezależna od rywalizacji w Arm-Triathlonie.

Kategorie:
- Kobiety prawa ręka: OPEN
- Zawodowcy / Mężczyźni prawa ręka: OPEN
- Amatorzy prawa ręka:OPEN
- Dzieci prawa ręka:: do lat 12

Rywalizacja Amatorów, Zawodowców i Kobiet odbędzie się na prawą rękę w systemie do dwóch przegranych wg zasad Federacji Armwrestling Polska.
Rywalizacja Dzieci odbędzie się w systemie do jednej przegranej.


NAGRODY:

- Uczestnicy TOP 7 - Nagrody Rzeczowe
- 1-3 miejsca Mężczyzn w Arm-Triathlonie – Puchary, Nagrody Rzeczowe,
- 1-3 miejsca Kobiet w Arm-Triathlonie – Puchary, Nagrody Rzeczowe,
- Każdy uczestnik Arm - Triathlonu, który ukończył wszystkie trzy etapy - Statuetki
- 1-3 miejsca w każdej kategorii w rywalizacji Armwrestling – Puchary, Nagrody Rzeczowe,
- Najstarsza Kobieta uczestnicząca w Arm – Triathlonie – Niespodzianka
- Dzieci - Upominki

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
Warunkiem otrzymania nagród jest odbiór osobisty podczas ceremonii wręczania nagród.


WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i podpiszą stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mają możliwość wystartowania w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, złożoną osobiście za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego w sekretariacie zawodów.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów. Wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi swojego stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku.


ZGŁOSZENIA:

Arm-Triathlon:

1. Zgłoszenia do Arm-Triathlonu będą przyjmowane poprzez pocztę elektroniczną
2. Zgłoszenia będą przyjmowane od godz. 12:00 dnia 29.04.2019 r.
3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowych danych tj. imienia, nazwiska i rozmiaru koszulki startowej na adres armfanaticsport@poczta.fm oraz prawidłowe uiszczenie opłaty startowej (za prawidłowe uiszczenie opłaty uważa się zaksięgowanie płatności na koncie organizatora).
4. Limit uczestników w Arm- Triathlon – 27 osób

Armwrestling:

1. Limit uczestników w Armwrestlingu – bez ograniczeń

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń oraz do zmiany limitu uczestników.|


OPŁATA STARTOWA:

a) Arm – Triathlon – 40 zł
b) Armwrestling – 25 zł

- W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
- Mile widzianym datkiem jest wsparcie zbiórki karmy dla zwierząt prowadzoną podczas imprezy przez Fundację 7 życzeń.
- Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
- W przypadku, gdy limit miejsc jest wyczerpany, a osoba zarejestrowana chce się wycofać z udziału w imprezie i ma chętnego na swoje miejsce, Organizator może wyrazić zgodę na taką zamianę. W takim wypadku osoba w miejsce tego zawodnika musi dostarczyć pisemną zgodę osoby zbywającej swoje miejsce.

W ramach opłaty startowej w Arm - Triathlon każdy uczestnik otrzymuje:
- koszulkę startową
- masaż przed lub po zawodach - Enigma Massage
- voucher na dowolną pizzę - CIRO Restauracja Pizzeria
- słodki przysmak – Piekarnia-Cukiernia Kraśniewski s.c.
 

HARMONOGRAM:

Odbiór pakietów startowych Arm-Triathlonu:

- poniedziałek 03.06.2019 r. w godz. 14:00-21:00
- środa 05.06.2019 r. w godz. 14:00-21:00 w „Aspiration” Marlena Wawrzyniak, ul. Rybacka 14, 86-300 Grudziądz; tel. 697 585 771 (w przypadku nieodebrania połączenia, proszę wysłać wiadomość SMS)

Dzień imprezy (08.06.2019 r.):

- 9:00 - 10:00: Rejestracja zawodników w Armwrestlingu
- 10:30 - 12:00: Eliminacje kategorii OPEN Zawodowców, Amatorów i Kobiet w Armwrestlingu; kategoria Dzieci do lat 12.
- 12:10: rozgrzewka prowadzona przez Marlenę Wawrzyniak i Dorotę Gacek
- 12:30: start Arm- Triathlonu
- 14:00: Finały kat. OPEN Zawodowców, Amatorów i Kobiet w Armwrestlingu, wręczenie nagród rzeczowych i pucharów
- 14:30: walka zawodowa w Armwrestlingu:

Mariusz Podgórski vs. Damian Musiał
(5 Rund)

- 15:00: walka zawodowa w Armwrestlingu:

Maciej Gralak vs. Dawid Łapa
(5 Rund)


- 15:30: Rywalizacja Arm-Triatlon TOP 7, wręczenie statuetek, nagród rzeczowych i pucharów.


Podczas zawodów odbędzie się wiele dodatkowych atrakcji sportowych, muzycznych i ekologicznych.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce oraz Regulaminem zawodów.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 w związku z udziałem obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem zawodów.
7. Zawodnikom przysługują prawa do:
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, w tym również w postaci wizerunku w dowolnym momencie,
f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.


UWAGI KOŃCOWE:

1. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje niniejszy regulamin
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania oraz przetwarzania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania oraz przetwarzania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane i przetwarzane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, niebezpiecznych przedmiotów, broni palnej, materiałów pirotechnicznych, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod warunkiem wykluczenia. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w zawodach lub wykluczenia.
5. Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w otrzymanej koszulce startowej przez cały czas trwania Arm – Triathlonu.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
7. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji na wodzie.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia którejkolwiek z konkurencji, Organizator rozstrzyga o formule przeprowadzenia zawodów.
10. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Każdy uczestnik akceptując regulamin potwierdza, iż stan jego zdrowia pozwala na start w zawodach i nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do wzięcia udziału w tak intensywnym wysiłku.
11. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży po stronie zawodników.
12. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
13. Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas Imprezy.
15. Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone przez uczestników szkody z ich winy innym Uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy Uczestnika.
18. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Służb Mundurowych oraz osób zabezpieczających trasę
19. Próby obejścia przepisów i wszelkie łamanie zasad fair play np. skrócenie trasy grożą dyskwalifikacją.
20. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia zawodnika z przestrzegania zasad określonych przez Organizatora w w/w dokumencie
21. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
22. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie zawodów bez podawania przyczyny. Zmieniony regulamin zawodów będzie dostępny dla zawodników do wglądu

 

WYNIKI TOP 7
(Bieg 3km + jazda na rowerze 6 km z łamigłówkami + kajaki 2,5 km):

 

1.Mateusz Cieślakiewicz

2.Piotr Purwin

3.Ireneusz Lipinski

4.Marek Boguta

5.Maciej Czumiel

6.Tomasz Lipkowski

7.Jakub Gralak

 

WYNIKI TOP 7
(Rywalizacji armwrestlig - prawa ręka):

1.Mateusz Cieślakiewicz

2.Jakub Gralak

3.Marek Boguta

4.Maciej Czumiel

5.Ireneusz Lipinski

6.Tomasz Lipkowski

7.Piotr Purwin


Kat. OPEN Mężczyzn zawodowcy – prawa ręka:

1.Kacper Sinica

2.Marcin Dudkiewicz

3.Sławomir Malas

4.Łukasz Biegun

5.Daniel Szymkiewicz

6.Marcin Furman

7.Jakub Kuczyński

8.Piotr Kajstura


Kat. OPEN Mężczyzn Amator – prawa ręka:

1.Krzysztof Jeliński

2.Krystian Rydzik

3.Patryk Ostrowski

4.Jakub Kuczyński

5.Mirosław Kzimierski

6.Adam Krupa

7.Tomasz Drążkowski

 

Kat. OPEN Kobiet – prawa ręka:

1.Natalia Morawska

2.Yulia Tochynska

3.Sylwia Zaorska

 

VENDETTA GRUDZIĄDZ:

Mariusz Podgórski vs. Damian Musiał
5 : 0

Maciej Gralak vs. Dawid Łapa
5 : 0

 

Language
dsadsa