Language
/ Kontakt /

Regulamin >>>

WSTĘP 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania serwisu internetowego, funkcjonującego pod domeną http://www.armpower.net oraz świadczenia i korzystania z jego Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności serwisu armpower.net jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis internetowy.

Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią całego Regulaminu, w tym także z treścią załaczników oraz jego akceptacja.

ZMIANY W REGULAMINIE

W razie zmiany Regulaminu, Użytkownik by korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie musi zaakceptować zmianę Regulaminu. Użytkownik ma także prawo nie akceptowac zmienionego Regulaminu i tym samym wypowiedzieć Umowę na zasadach określonych w Regulaminie. W przypadku, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy, zmieniony Regulamin wchodzi w życie we wskazanym terminie.

DEFINICJE

Na użytek niniejszego regulaminu zostaną użyte nastepujące pojęcia, które oznaczają:

Regulamin - dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz serwisu armpower.net, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a armpower.net z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. Użytkownik zawierając Umowę wyraża zgodę na wyświetlanie przez armpower.net Usług na Koncie Użytkownika oraz ich komunikowanie za pomocą Poczty

Serwis internetowy - strona, portal internetowy prowadzony przez armpower.net pod domeną www.armpower.net

armpower.net – serwis internetowy, którego włascicielem nazwy, jego koncepcji, wyglądu graficznego, logotypu, elementów grafiki, znaków towarowych, oprogramowania i innych jest firma Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o.o., z siedzibą w 81-245 Gdynia, ul. Okrzei 18/7, o numerzez KRS 0000220395, NIP 9581473620, Regon 193090980, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez serwis armpower.net

Dane – treści zawarte w serwisie, a w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie

Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.armpower.net informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez serwis armpower.net w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu armpower.net, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika

Użytkownik - jednostka organziacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa jednak przyznają zdolność prawną, lub/i osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług oferoanych przez serwis. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego

Konto - udostepniona Użytkownikowi przestrzeń serwerowa Serwisu, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać serwis armpower.net zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Login - unikalny, nie zmienialny ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający podczas późniejszego korzystania z Serwisu identyfikację Użytkownika.

RSS – strumień wiadomości dostępny w ramach serwisu internetowego i nadawany w zdefiniowanej rodzinie języka znaczników

Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości

Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach serwisu internetowego za pośrednictwem Poczty, jak również umieszczane w innych miejscach serwisu internetowego, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził zgody

Usługa(i) - wszelkie świadczenia armpower.net na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy, w tym w szczególności forum, etykiety znajomych, gry, konkursy, RSS i inne.

Usługa(i) Płatne – Usługi, za które armpower.net pobiera dodatkową opłatę, w szczególności są to: wirtualne punkty, tapety, kartki i inne elementy strony.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

Prowadzenie przez armpower.net Serwisu internetowego przede wszystkim obejmuje:

1. Stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie Bazy Kont, umożliwiającej:

- wyszukiwanie Użytkowników oraz wymianę wolnej korespondencji, uwag, opinii

- zawieranie nowych znajomości pomiędzy Użytkownikami

2. Udostępnianie przez armpower.net własnej przestrzeni serwerowej w celu:

- umieszczania w niej przez Użytkowników Danych

- świadczenie Usług.

3. Dla korzystania z Serwisu Internetowego niezbedne jest posiadania przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail, z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail,

4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, a w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi.

5. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z niektórych oprogramowania dostepnych na rynku typu Adblock Plus lub Flashblock może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, lub w całości może uniemożliwić korzystanie z Serwisu Internetowego.

UCZESTNICTWO W SERWISIE

1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Korzystanie przez Uzytkownika z Serwisu Internetowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez armpower.net Usług i funkcjonalności w Serwisie Internetowym jest bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych) i dobrowolne.

4. Z chwilą akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z wyłączeniem śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną, lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną, lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. W takim przypadku Umowa wygasa, a Konto Użytkownika po zgłoszeniu okoliczności sprawy do Działu Obsługi Użytkownika na e-mail: webmaster@armpower.net zostaje usunięte.

5. Zawarcie Umowy polega na wypełnieniu przez Użytkownika formularza znajdującego się pod adresem www.armpower.net oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

6. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń następujących treści:

- Szczegółowo zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia i dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu Internetowego i zezwalam na świadczenie przez armpower.net Usług w ramach mojego Konta na Serwisie Internetowym.

- Moje Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz Dane umieszczone w ramach Konta, czy też następnie podczas korzystania z Serwisu Internetowego ewentualnie zmienione są prawdziwe i zgodne z prawem oraz nie naruszają praw osób trzecich

- W celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez armpower.net

- W celu świadczenia przez armpower.net Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie Internetowym

- Oświadczam, że umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób

- Jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Seriwsie Intrenetowym Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia

- Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych (newsletter armpower.net), wiadomości od armpower.net oraz informacji zmianach, utrudnieniach, czy też przerwach technicznych w działaniu Serwisu

- Akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Serwisu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu Internetowego

- Akceptuje i wyrażam zgodę na usunięcie przez armpower.net umieszczanych przeze mnie danych w Serwisie Internetowym, które naruszają dobre obyczajei propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań

- Akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez armpower.net wyglądu Strony Internetowej, w tym także wyglądu i układu mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Serwisu Internetowego lub/i Konta, w tym również w ramach Konta Pocztowego informacji, treści, okien, banerów i reklam

- W trosce o jakość i poziom Serwisu Internetowego, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez armpower.net zawartości Serwisu Internetowego, w tym również na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu Internetowego, czy też zaprzestania prowadzenia Serwisu Internetowego, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu Internetowego oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem Internetowym.

DANE OSOBOWE

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez armpower.net swoich Danych Osobowych zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Mazurenko Armwrestling Promotion Sp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Armpower.net przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.

4. Armpower.net ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu Internetowego oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika, zarówno przy Rejestracji Użytkownika / zawieraniu Umowy, jak i w trakcie trwania Usług od potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana, lub budzić będzie wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, armpower.net ma prawo do:

- nie rejestracji lub zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości

- odmowy świadczenia usług Serwisu Internetowego lub innych Usług świadczonych przez armpower.net, w tym także całkowitego usunięcia konta

Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa wyżej, po ich zbadaniu zostaną zniszczone.

5. Armpower.net ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, armpower.net może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zablokowac Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Serwisu Internetowego, lub całkowicie rozwiązać umowę z Użytkownikiem.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.

7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych.

8. W przypadku powzięcia przez armpower.net wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym, armpower.net niezależnie od postanowień powyższych niniejszego Regulaminu ma prawo do:

- wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych

- skierowania do Użytkownika ostrzeżenia

- zablokowania Konta Użytkownika lub/i dostępności dla wybranych Usług w Serwisie Internetowym do czasu wyjasnienia sprawy

- bezpowrotnego usunięcia Konta Uzytkownia

9. Armpower.net uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Armpower.net nie udostępni wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom, a w szczególności nieuprawionym Osobom.

PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów, w także zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych, filmowych i innych, lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela armpower.net niewyłącznej licencji, na podstawie której armpower.net nabywa pełnię (wszystkie) majątkowe prawa autorskie do rozporządzania i korzystania ze wszystkich umieszczonych przez Użytkownika Danych i ich swobodnej eksploatacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na polach wymienionych poniżej:

- Na wykorzystywanie w całości lub częściowo, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, retuszowanie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie)

- Utrwalenie i przepisania utrwaleń umieszcczonych Danych, a w szczególnosci materiałów dźwiękowych, filmowych i graficznych na inną technikę/system/rodzaj zapisu/nośnik

- Zwielokrotnianie umieszcczonych Danych, a w szczególnosci materiałów dźwiękowych, filmowych i graficznych w nieograniczonej ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami

2. Nabycie przez Armpower.net majątkowych praw autorskich do umieszcczonych Danych oraz udzielenie określonych w Regulaminie zezwoleń i upoważnień, następuje z chwilą umieszczenia przez Użytkownika w Serwisie Internetowym.

3. Armpower.net ma także prawo wykorzystania w całości lub częściowo umieszczonych Danych w celach informacyjnych, promocyjnych, przeglądowych, kronikarskich i reklamowych.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO ARMPOWER.NET

1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu Internetowego. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.

3. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga pisemnej zgody armpower.net. Uzyskana zgoda może zostać przesłana Użytkownikowi drogą pocztową lub/i emailem na adres lub/i na konto pocztowe wskazane przez Użytkownika.

4. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.

5. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu Internetowego lub narazić Serwis Internetowy na utratę jego dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez armpower.net, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, armpower.net może niezwłocznie zablokować lub w całości usunąć Konto Uzytkownika.

6. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane przez Armpower.net za przestępstwo, a w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

7. Zawierając Umowę z armpower.net, Użytkownik zobowiązuje się do:

- Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Internetowego

- Nie korzystania z Usług Serwisu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, w tym także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników

- Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa, czy też postanowieniami niniejszego Regulaminu

- Nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę armpower.net, Użytkowników i innych podmiotów, a w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak i również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacj

- Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł, danych identyfikacyjnych i innych prywatnych danych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem

- Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub/i symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne

- Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub innych programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Serwisu Internetowego lub/i sprzętu komputerowego, lub też w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub/i dostęp do komputera bądź sieci komputerowej

- Powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu, a w szczególności automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp., w tym między innymi korzystania ze skryptów w celu dodania znajomych, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Serwisu Internetowego

- Przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych armpower.net oraz innych podmiotów

8. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu Internetowegow sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, a w szczególności zabronione jestu mieszczanie i rozpowszechnianie za pośrednictwem Serwisu Internetowego :

- Bez własciwego upoważnienia oprogramowania objętego prawami Osób trzecich.

- Oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych

- Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej

- Umieszczania w Serwisie Internetowym treści obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

- Używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

- Wykorzystywania Serwisu Internetowego do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej

- Umieszczanie Danych, treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do wyżej wymienionych treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, w tym także rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną i inne.

- Podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.

- Umieszczanie Danych, treści i zdjęć naruszających dobra osobiste lub/i obrażające godność innych osób

- Rozsyłania spamów, czyli nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, i innej, z wyłączeniem miejsc reklamowych.

- Wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (tzw. flooding)

ZABLOKOWANIE LUB USUNIĘCIE KONTA

1. Armpower.net ma prawo do zablokowaniai usunięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu Internetowego.

2. Armpower.net archiwizuje Dane gromadzone w ramach Serwisu Internetowego i w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub/i z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku armpower.net może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

3. Armpower.net ma prawo do zablokowania, lub/i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub/i ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.

5. Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę z armpower.net ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

6. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta w drodze procedury usuwania konta po przesłaniu wiadomości email na adres webmaster@armpower.net. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia wszystkich jego Danych.

7. Usunięcie Danych Uzytkownika nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.

8. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, armpower.net przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu: należytego rozliczenia usług w ramach Portalu, należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika oraz objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

9. Umowa może zostać rozwiązana przez armpower.net poprzez zablokowanie lub/i usunięcie Konta Użytkownika, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji gdy:

- Użytkownik podejmuje działania na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub/i armpower.net

- Uzytkownik umieszcza na Koncie treści lub zdjęcia obiektywnie mające negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu Internetowego

- Otrzymania przez armpower.net wiadomości email o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika

- Otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika

- Uzytkownik kieruje do innych Użytkowników treści naruszające w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiające, obraźliwe, naruszające w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujące, nakłaniające lub podżegające do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.

- W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub ogólnie przyjęte dobre obyczaje

10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez armpower.net, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody armpower.net.

11. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, armpower.net zastrzega sobie prawo do czasowego lub/i trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Serwisu Internetowego za pośrednictwem Poczty eletronicznej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Armpower.net nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub/i niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

2. Armpower.net nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu Internetowego, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą informowani.

3. Armpower.net nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
4. Armpower.net nie ponosi odpowiedzialności za treści i Dane przesyłane, umieszczane, przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści i Dane umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność (w tym karną) za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie Intenrnetowy, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub/i innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub/i praw autorskich oraz praw pokrewnych.

6. Armpower.net nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do armpower.net przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował Dane.

7. Armpower.net nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia prywatnych danych osobowych, w tym Hasła lub/i Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

REKLAMACJE

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie do armpower.net przy użyciu adresu email webmaster@armpower.net

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez armpower.net w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

3. Armpower.net zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

4. Armpower.net zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Użytkownika.

5. Armpower.net pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu Internetowego.

OCHRONA PRAWNA SERWISU

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.armpower.net

2. Armpower.net zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn, a w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, armpower.net poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu Internetowego oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej w ramach Serwisu Internetowego.

4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.

5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i armpower.net.

Language