Language
/ Kontakt /

XXI MISTRZOSTWA POLSKI W SIŁOWANIU NA RĘCE >>>

XXI MISTRZOSTWA POLSKI W SIŁOWANIU NA RĘCE # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

XXI MISTRZOSTWA POLSKI W SIŁOWANIU NA RĘCE # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net Poland, Zamek Gniew, Polska

08:00 - 22:00 | 12-14.03.2021
WYTYCZNE I REGULAMIN UDZIAŁU W

XXI MISTRZOSTWACH POLSKI W ARMWRESTLINGU

w okresie pandemii koronawirusa COVID 19.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 lipca 2020 r. do odwołania.

Regulamin powstał na podstawie wytycznych  zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

SŁOWNIK:

Zawodnik – należy przez to rozumieć wyłącznie osobę fizyczną, która zgłosiła się do zawodów i przeszła procedurę weryfikacji i ważenia.

Organizator - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca (lub nie) osobowość prawną mająca prawo do organizacji Zawodów.

Obsługa – należy przez to rozumieć niezbędny personel do przeprowadzenia zawodów, w tym w szczególności: obsługa komputerowa, komentatorzy, serwis sprzątający, zabezpieczenie medyczne, obsługa nagłośnienia i oświetlenia, ochrona, obsługa medialna (w tym akredytowani fotoreporterzy, przedstawiciele mediów, osoby realizujące transmisję audio-video), obsługa biura zawodów i sekretariatu, osoby w imieniu właściwego zarządcy obiektu w którym odbywają się zawody wykonują czynności związane z funkcjonowaniem obiektu, obsługa sędziowska główna, boczna i techniczna, wydelegowani w imieniu organizatora wolontariusze, oficjele FAP.   

Osoba towarzysząca – należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na terenie obiektu, gdzie odbywają się zawody sportowe, która nie jest uczestnikiem, organizatorem i osobą z obsługi (trener, opiekun osoby małoletniej lub niepełnosprawnej).

Uczestnik zawodów -  należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na terenie obiektu.

FAP – należy przez to rozumieć organizację Federacja Armwrestling Polska  i ich wyznaczonych przedstawicieli, czuwająca nad regulaminowym przebiegiem zawodów.


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 zawody (aż do odwołania takich ograniczeń przez władze Państwowe) odbywać się będą bez publiczności.
2. Niniejsze Wytyczne określają zasady organizacji zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności.
3. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów, obsłudze oraz publiczności.
4. Organizator, każdy Uczestnik Zawodów, obsługa zawodów oraz osoby towarzyszące (trener, opieku itd.) zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia ich z obowiązku stosowania się do jego treści.
5. Uczestnicy Zawodów oraz osoby towarzyszące (z wyłączeniem pracowników Organizatora i  pracowników Zarządcy obiektu) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnicy zawodów oraz osoby towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
7. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
8. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez Organizatora do zawodów – będą robić to na własne ryzyko.
9. FAP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatora zawodów.
10. Dla zawodów odbywających się wg przepisów FAP od 25 lipca 2020 r. do odwołania, Zarząd FAP upoważnia Organizatora do aktualizowania niniejszych zasad w razie potrzeby wraz z ewolucją sytuacji w stosunku do Covid-19.

§ 2
ZAWODNIK:

Uczestnikami Zawodów są osoby, które zgłosiły się do zawodów i przeszły procedurę weryfikacji i ważenia, i których obecność na terenie zawodów jest niezbędna do realizacji Zawodów. Limit zawodników wynosi 150 osób jednocześnie.

§ 3
STREFY ZAWODÓW

Ze względów bezpieczeństwa Organizator wyznaczy na Terenie zawodów następujących strefy:

1) Strefa rozgrywania zawodów:

a) Obszar sceny (podwyższenia) - wstęp wyłącznie dla zawodników, którzy zostali wezwani do walki, sędziowie główni, boczni i techniczni, konferansjerzy, oficjele FAP, obsługa sekretariatu, osoby oficjalne do wręczania medali, wolontariusze niezbędni do pomocy rozdawania medali, obsługa techniczna, obsługa medyczna, ochrona, media.
b) Strefa / loża sędziowska - w obszarze loży sędziowskiej znajdować się mogą wyłącznie sędziowie FAP, oficjele FAP, obsługa techniczna, obsługa sekretariatu, serwis sprzątający, obsługa obiektu, ochrona, obsługa medyczna.   
c) Sekretariat - w obszarze sekretariatu znajdować się mogą wyłącznie obsługa sekretariatu, sędziowie FAP, oficjele FAP, obsługa techniczna, serwis sprzątający, obsługa obiektu, obsługa medyczna, ochrona, media, wezwani przez sekretariat zawodnicy i trenerzy.  

2) Biuro zawodów / weryfikacja i ważenie:

a) Dystans pomiędzy stanowiskami pracy w biurze zawodów powinien wynosić 1,5 m lub stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo pracownicy powinni być wyposażeni w maseczki zakrywające usta i nos
b) Dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w biurze zawodów uzależniona jest od powierzchni pomieszczenia - współczynnik powinien wynosić 10 m2 powierzchni na 1 osobę, przy czym w jednym momencie przy stanowisku obsługiwana może być tylko jedna osoba
c) Do biura zawodów poza jego obsługą mają wstęp tylko osoby oficjalne, zwodnicy, trenerzy i opiekunowie
d) Każda osoba znajdująca się w biurze zawodów zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy tylko maseczki ust i nosa.

§ 4
PROCEDURA WEJŚCIA UCZESTNIKÓW NA TEREN ZAWODÓW

1. Wszyscy Uczestnicy zawodów wchodzą na Teren zawodów wyłącznie wejściem wskazanym przez Organizatora,
2. W przypadku, jeśli Uczestnik uskarża się na stan zdrowia, Służba ochrony nie wpuszczą go na Teren zawodów i jednocześnie informuję o takim przypadku personel zabezpieczenia medycznego.

§ 5
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE ZAWODÓW

1. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest do:
a) Zakrywania, przy pomocy tylko maseczkiust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów
b) Systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji
c) W Strefie rozgrywania zawodów oraz podczas walk przy stole ciągłego zakrywania przy pomocy tylko maseczki ust i nosa.
2. Organizator zobowiązany jest do powołania dodatkowej osoby, która w porozumieniu z FAP będzie koordynował i nadzorował system bezpieczeństwa Uczestników zawodów, w szczególności logistykę poruszania się Uczestników zawodów, dostępność płynów do dezynfekcji, zakrywanie ust i nosa przez Uczestników Zawodów oraz osób towaryzszących.
3. Rekomenduje się, aby serwis sprzątający w trakcie trwania Zawodów systematycznie dezynfekował kluczowe miejsca takie jak wejścia, klamki, włączniki, z których korzystają Uczestnicy zawodów.
4. Wszystkie pomieszczenia użytkowane podczas Zawodów będą dezynfekowane lub ozonowane według potrzeb po każdych Zawodach.
5. Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:
a) Udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na Terenie zawodów - punkt medyczny;
b) Powiadomić o tym fakcie Organizatora;
c) Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

§ 6
OBOSTRZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:

1. Zawodnicy:
a) Zawodnicy mogą przebywać w strefie rozgrywania zawodów, w strefie oczekiwania na walkę, w biurze zawodów (o ile zostaną wezwani).
b) Zawodnicy nie mogą wchodzić do loży sędziowskiej. Wszystkie sprawy załatwiane są zdalnie. Protesty składane są w sekretariacie zawodów zgodnie z przepisami FAP
c) Oglądanie walk odbywa się z zachowaniem dystansu min. 1,5 m.
d) Każdy zawodnik na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązana do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.
e) Brak zabezpieczenia przy pomocy maseczki ust i nosa przez Zawodnika podczas walki przy stole skutkuje nie dopuszczeniem do walki.

2. Trenerzy:
a) Z uwagi na ograniczenie kontaktów bezpośrednich, trenerzy i opiekunowie wydają dyspozycje z poza strefy zawodów, przy zachowaniu dystansu min. 1,5 m.
c) Każdy trener i opiekun na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

3. Obsługa zawodów:
a)  Każda osoba z obsługi zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy tylko maseczki ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników zawodów.

4. Sędziowie zawodów:
a)  Każda osoba z obsługi sędziowskiej zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy tylko maseczki ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów.
b) Osoby, które sędziują walki zobowiązane są do sędziowania w rękawiczkach oraz do dezynfekcji rąk po każdej walce.
c) Każda osoba z obsługi sędziowskiej na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązana do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

5. Osoby towaryzszące:
a)  Każda osoba towarzysząca zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy tylko maseczki ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników zawodów.
b) Na widowni zajmujemy co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie
c) W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.
d) Zasady nie dotyczą opiekuna, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
e) Zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
f) Każdy opiekun na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA ZAWODÓW

1. Każdy Uczestnik zawodów, u którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom Obsługi Zawodów i Służby ochrony może zostać niezwłocznie usunięty z terenu zawodów. Decyzję taką mogą podjąć Sędzia Główny, przewodniczący sekretariatu, przedstawiciel zarządu FAP lub Organizator.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na Terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez Uczestników zawodów.
3. Każdy uczestnik zawodów bierze pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów niniejszych Wytycznych.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Wytyczne będą umieszczone przez Organizatora w widocznych miejscach na wejściach na teren zawodów, na stronie internetowej Organizatora i FAP.
2. Wytyczne będą modyfikowane w zależności od wprowadzenia rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. O wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie zawodów należy bezzwłocznie poinformować Organizatora lub Służby ochrony.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych obowiązują przepisy i regulaminy FAP, regulaminy obowiązujące na Terenie obiektu zawodów oraz regulacje ustanawiane przez Organizatora zawodów.
5. Za nie spełnienie warunków leżących po stronie Organizatora ponosi on pełną odpowiedzialność z tego wynikającą.

 


 

e1f177_termin-i-miejsce-zawodow.png


Mistrzostwa odbędą się w dniach: 12 - 14 marca 2021 roku

Miejsce Mistrzostw:

Zamek Gniew
UL. Zamkowa 3
83-140 Gniew

 

2fee5f_rejestracja-wazenie-zgloszenie-druzyn.png2ceece_waga.png

 


Weryfikacja i ważenie wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach odbędzie się:

Zamek Gniew
UL. Zamkowa 3
83-140 Gniew

12 marca 2021  rok w godz. 14.00 - 19.00

Zawodnicy, którzy spóźnią się na ważenie nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
 

Zgłoszenie drużyn:

Na zgłoszenie drużyn FAP czeka do dnia  08 marca 2021 roku do godz. 23.59.

Zgłoszenie wypełnia tylko przedstawiciel klubu za pomocą formularza on-line.
Szczegóły Marcin Mielniczuk: polisharmwrestling@gmail.com

Licencje:

W sprawie licencji zawodniczych (druki, uwagi, szczegóły, dokumentacja) prosimy o kontakt z: Wiktor Zaklicki, e-mail: w.zaklicki@gmail.com, tel. 505 242 922
 

Uczestnicy zawodów:

- W zawodach mogą wziąć udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają licencje zawodnicza klubu, będącego członkiem Federacji Armwrestling Polska
- Każdy zawodnik może wystartować tylko i wyłącznie w koszulce klubowej. Zawodnicy podczas startu nie będący w koszulce klubowej nie zostaną dopuszczeni do rywalizacji.
- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości lub kartę licencyjną.
- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu pisemna zgoda trenera.
- Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie

 

 

Zarząd Federacji Armwrestling Polska (FAP) informuje, iż w dniu 12 marca 2021 (piątek) o godz. 20.00 w sali konferencyjnej Zamku Gniew przy ul. Zamkowa 3,  83-140 Gniew odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska.

Poniżej Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Gniew 2021:

1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2020
3. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2021
- Mistrzostwa Świata 2021
4. Puchar Polski 2021 (warunki kontraktu, kandydaci)
5. Mistrzostwa Polski 2022 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

PRZYPOMINAMY, że w Walnym Zgromadzeniu Członków FAP mogą uczestniczyć dwie osoby reprezentujące jeden klub z jednym prawem głosu. Do udziału w kongresie dopuszcza się obserwatorów zajmujących miejsca w wydzielonej części sali (ilość miejsc ograniczona), którzy mogą zabrać głos za zgodą przewodniczącego.


W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 w naszym kraju podczas Walnego Zgromadzenia Federacji Armwrestling Polska ustala i rekomenduje:

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie sali Walnego Zgromadzenia, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu zajmujemy co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie
3. Zasady nie dotyczą uczestnika, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
4. Zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia na żądanie przedstawicieli zarządu FAP, lub Organizatora przed wejściem na sale Walnego Zgromadzenia może być zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem FAP:  58 621 93 08 (pn. - pt. 08.00 – 16.00).

 

eeeea4_szczegolowy-regulamin.png


13 marca 2021 (ręka prawa)

09:00 - odprawa sędziowska
09.30-14.30 - Eliminacje, półfinały: wszystkie kategorie / Finały: junior, osoby niepełnosprawne
14.30-15.30 - Ceremonia wręczenia nagród: junior, osoby niepełnosprawne
16.00-17.30 - Finały: kategorie senior, masters, grand i senior masters
17.30-18.30 - KATEGORIA OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN (eliminacje, półfinały, finały)
18.30-19.30 - Ceremonia wręczenia nagród: senior, kategoria open


14 marca 2021 (ręka lewa)

09:00 - odprawa sędziowska
09.30-14.30 - Eliminacje, półfinały: wszystkie kategorie / Finały: junior, osoby niepełnosprawne
14.30-15.30 - Ceremonia wręczenia nagród: junior, osoby niepełnosprawne
16.00-17.30 - Finały: kategorie senior, masters, grand i senior masters
17.30-18.30 - KATEGORIA OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN (eliminacje, półfinały, finały)
18.30-19.30 - Ceremonia wręczenia nagród: senior, kategoria open
 

ca4c1d_kategorie-wagowe.png


Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe i wagowe:
 

JUNIOR:

JUNIOR 15 lat (urodzeni w latach 2006, 2007) - lewa, prawa ręka:

Junior (chłopcy): do 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg
Juniorki (dziewczyny): do 45kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, +63kg
 

JUNIOR 18 lat (urodzeni w latach 2003, 2004, 2005) - lewa, prawa ręka:

Junior (chłopcy): do 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, +86kg
Juniorki (dziewczyny): do 45 kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, +63kg
 

JUNIOR 21 lat (urodzeni w latach 2000, 2001, 2002) - lewa, prawa ręka:

Junior (chłopcy): do 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, +95kg
Juniorki (dziewczyny): do 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg
 

SENIOR:

SENIOR (urodzeni po 1999 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Seniorzy: do 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, 105kg, +105kg, Open
Seniorki : do 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg, Open


MASTERS / GRAND MASTERS / SENIOR GRAND MASTERS:


MASTERS (urodzeni przed 1981 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Masters mężczyzn: do 70kg, 86kg, 95kg, 105kg, +105kg
Masters kobiet: do 63kg, 78kg, +78kg

GRAND MASTERS  (urodzeni przed 1971 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Grand Masters mężczyźni: do 70kg, 86kg, 95kg, +95kg
Grand Masters kobiet: Open

SENIOR GRAND MASTERS (urodzeni przed 1961 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Senior Grand Masters mężczyźni: do 70kg, 86kg, 95kg, +95kg
Senior Grand Masters kobiet: Open
 

NIEPEŁNOSPRAWNI - lewa, prawa ręka:

Niepełnosprawni junior 23 lat mężczyźni: Open
Niepełnosprawni mężczyźni : do 65kg, 80kg, 95kg, +95kg
Niepełnosprawni kobiety: Open

UWAGA: Niektóre kategorie osób niepełnosprawnych moga być rozgrywane na siedząco.


 

b1fa0a_nagrody.png277ce9_puchar.png- Medale i dyplomy w każdej kategorii wagowej (do miejsca trzeciego)
- Puchary w klasyfikacji drużynowej: junior, masters, niepełnosprawni, senior, ogólna
- Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze i drugie miejsca w poszczególnych kategoriach, zostaną zakwalifikowani do Kadry Polski na Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata 2021

 

00aa05_oplata-startowa.pnged79d3_pln.png- Opłata startowa (opłata jest jednorazowa i jednocześnie obejmuje starty na lewą i prawa rękę

Seniorzy – 70 zł (start seniorów tylko w kategoriach seniorskich)
Juniorzy – 35 zł (start juniorów tylko w kat. juniorskich)
Juniorzy & Seniorzy – 70 zł (start juniorów w kategoriach juniorskich i seniorskich)
Niepełnosprawni – zwolnieni (start niepełnosprawnych tylko w kategoriach niepełnosprawnych)
Niepełnosprawni & juniorzy – 35 zł (start niepełnosprawnych w kat. niepełnosprawnych i juniorskich)
Niepełnosprawni & juniorzy & seniorzy – 70 zł (start niepełnosprawnych w kat. niepełnosprawnych, juniorskich i seniorskich)

 

cfbcd9_panel-sedziowski.png

167bca_sedziowie.png


Sędziowie FAP:

Sędziowie wszystkich kategorii są zobowiązani do sędziowania podczas XXI Mistrzostw Polski.

 

Szkolenie Sędziwskie:

Szkolenie sędziowskie w dniu 12 marca 2020 roku o godz. 16.00

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłoszenia do:

Sędzia FAP - Monika Duma
e-mail: mona_du@interia.pl

lub kontakt kontakt telefoniczny z biurem FAP: 

tel. 58 621 93  (pn. - pt. w godz. 08.00-16.00)

Koszt kursu sędziowskiego to 400 pln (cena zawiera szkolenie, egzamin teoretyczny i praktyczny, koszulkę sędziowską, pasek sędziowski).

 

d67c23_organizatorzy.png

 


Federacja Armwrestling Polska
Tel/Fax. 58 621 93 08
redakcja@armpower.net

EXACT PPU ARKADIUSZ GIERSZEWSKI
ul. Władysława Jagiełły 6B/8
83-110 Tczew
tel. 500 752 816
e-mail: arkadiuszgierszewski2020@gmail.com
 

PATRONAT MEDIALNY:

www.armpower.net
www.ArmBets.tv


PARTNERZY:

UWAGI KOŃCOWE:

W odniesieniu do panującej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zawodów oraz obostrzeniami rządowymi związanymi z organizacją imprez Organizator wraz z Federacją Armwrestling Polska zastrzega sobie zmianę regulaminu oraz daty organizacji Mistrzostw Polski. 

 

dc645b_zakwaterowanie.png
Ze względów organizacyjnych Federacja Armwrestlin Polska prosi o kwaterowanie się w oficjalnych hotelach przygotowanych przez organizatora.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAMEK GNIEW
HOTEL SPA & WELLNESS ****
ul. Zamkowa 3
83-140 Gniew


tel. +48 (58) 535 38 80
kom. +48 666 010 394
e-mail: recepcja@zamek-gniew.pl
www.zamek-gniew.pl

Rezerwacja na hasło: ARMWRESTLING
 

Hotel Rycerski

Pokój 2-osobowy - 400 pln / doba*
Dostawka w formie sofki - 170 pln / doba*


Pałac Marysieńki:

Pokój 2-osobowy - 330 pln / doba*
Dostawka w formie sofki - 170 pln / doba*

* Cena pokoi zawiera:
- śniadanie w formie bufetu,
- wstęp do strefy wellness: basen wewnętrzny z dwoma stanowiskami do masażu wodnego, brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi takimi jak zjeżdżalnia, jacuzzi, pomieszczenie wypoczynkowe z tężnią solankową, sauna sucha i parowa.
- nieograniczony dostęp do hotelowej siłowni
- wstęp do Zamkowej Sali zabaw dla dzieci, bilard

Możliwość dokupienia obiadokolacji - w cenie 70zł /os
RABAT 10%  - przy rezerwacji minimum 10 pokoi hotel udziela rabatu na nocleg wysokości 10%Dodatkowo:
- Podczas zawodów dostępny będzie bar oraz zimne przekąski płatne indywidualnie przez uczestników na miejscu.
- Istnieje możliwość korzystania ze SPA – wszyscy chętni otrzymują 5% rabau na zabiegi.

 

Language
dsadsa