Language
/ Kontakt /

XXI MISTRZOSTWA POLSKI W SIŁOWANIU NA RĘCE >>>

XXI MISTRZOSTWA POLSKI W SIŁOWANIU NA RĘCE # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

XXI MISTRZOSTWA POLSKI W SIŁOWANIU NA RĘCE # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net Poland, Zamek Gniew, Polska

08:00 - 22:00 | 12-14.03.2021
WYTYCZNE I REGULAMIN UDZIAŁU W

XXI MISTRZOSTWACH POLSKI W ARMWRESTLINGU

w okresie pandemii koronawirusa COVID 19.

Regulamin obowiązuje od dnia 25 lipca 2020 r. do odwołania.

Regulamin powstał na podstawie wytycznych  zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

SŁOWNIK:

Zawodnik – należy przez to rozumieć wyłącznie osobę fizyczną, która zgłosiła się do zawodów i przeszła procedurę weryfikacji i ważenia.

Organizator - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca (lub nie) osobowość prawną mająca prawo do organizacji Zawodów.

Obsługa – należy przez to rozumieć niezbędny personel do przeprowadzenia zawodów, w tym w szczególności: obsługa komputerowa, komentatorzy, serwis sprzątający, zabezpieczenie medyczne, obsługa nagłośnienia i oświetlenia, ochrona, obsługa medialna (w tym akredytowani fotoreporterzy, przedstawiciele mediów, osoby realizujące transmisję audio-video), obsługa biura zawodów i sekretariatu, osoby w imieniu właściwego zarządcy obiektu w którym odbywają się zawody wykonują czynności związane z funkcjonowaniem obiektu, obsługa sędziowska główna, boczna i techniczna, wydelegowani w imieniu organizatora wolontariusze, oficjele FAP.   

Osoba towarzysząca – należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na terenie obiektu, gdzie odbywają się zawody sportowe, która nie jest uczestnikiem, organizatorem i osobą z obsługi (trener, opiekun osoby małoletniej lub niepełnosprawnej).

Uczestnik zawodów -  należy przez to rozumieć każdą osobę, przebywającą na terenie obiektu.

FAP – należy przez to rozumieć organizację Federacja Armwrestling Polska  i ich wyznaczonych przedstawicieli, czuwająca nad regulaminowym przebiegiem zawodów.


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 zawody (aż do odwołania takich ograniczeń przez władze Państwowe) odbywać się będą bez publiczności.
2. Niniejsze Wytyczne określają zasady organizacji zawodów z uwzględnieniem zaostrzonych środków ostrożności.
3. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów, obsłudze oraz publiczności.
4. Organizator, każdy Uczestnik Zawodów, obsługa zawodów oraz osoby towarzyszące (trener, opieku itd.) zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia ich z obowiązku stosowania się do jego treści.
5. Uczestnicy Zawodów oraz osoby towarzyszące (z wyłączeniem pracowników Organizatora i  pracowników Zarządcy obiektu) biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnicy zawodów oraz osoby towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych wytycznych oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.
7. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
8. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli i zostaną dopuszczone przez Organizatora do zawodów – będą robić to na własne ryzyko.
9. FAP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatora zawodów.
10. Dla zawodów odbywających się wg przepisów FAP od 25 lipca 2020 r. do odwołania, Zarząd FAP upoważnia Organizatora do aktualizowania niniejszych zasad w razie potrzeby wraz z ewolucją sytuacji w stosunku do Covid-19.

§ 2
ZAWODNIK:

Uczestnikami Zawodów są osoby, które zgłosiły się do zawodów i przeszły procedurę weryfikacji i ważenia, i których obecność na terenie zawodów jest niezbędna do realizacji Zawodów. Limit zawodników wynosi 150 osób jednocześnie.

§ 3
STREFY ZAWODÓW

Ze względów bezpieczeństwa Organizator wyznaczy na Terenie zawodów następujących strefy:

1) Strefa rozgrywania zawodów:

a) Obszar sceny (podwyższenia) - wstęp wyłącznie dla zawodników, którzy zostali wezwani do walki, sędziowie główni, boczni i techniczni, konferansjerzy, oficjele FAP, obsługa sekretariatu, osoby oficjalne do wręczania medali, wolontariusze niezbędni do pomocy rozdawania medali, obsługa techniczna, obsługa medyczna, ochrona, media.
b) Strefa / loża sędziowska - w obszarze loży sędziowskiej znajdować się mogą wyłącznie sędziowie FAP, oficjele FAP, obsługa techniczna, obsługa sekretariatu, serwis sprzątający, obsługa obiektu, ochrona, obsługa medyczna.   
c) Sekretariat - w obszarze sekretariatu znajdować się mogą wyłącznie obsługa sekretariatu, sędziowie FAP, oficjele FAP, obsługa techniczna, serwis sprzątający, obsługa obiektu, obsługa medyczna, ochrona, media, wezwani przez sekretariat zawodnicy i trenerzy.  

2) Biuro zawodów / weryfikacja i ważenie:

a) Dystans pomiędzy stanowiskami pracy w biurze zawodów powinien wynosić 1,5 m lub stanowiska powinny być oddzielone przegrodą albo pracownicy powinni być wyposażeni w maseczki zakrywające usta i nos
b) Dopuszczana liczba osób znajdujących się jednocześnie w biurze zawodów uzależniona jest od powierzchni pomieszczenia - współczynnik powinien wynosić 10 m2 powierzchni na 1 osobę, przy czym w jednym momencie przy stanowisku obsługiwana może być tylko jedna osoba
c) Do biura zawodów poza jego obsługą mają wstęp tylko osoby oficjalne, zwodnicy, trenerzy i opiekunowie
d) Każda osoba znajdująca się w biurze zawodów zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy tylko maseczki ust i nosa.

§ 4
PROCEDURA WEJŚCIA UCZESTNIKÓW NA TEREN ZAWODÓW

1. Wszyscy Uczestnicy zawodów wchodzą na Teren zawodów wyłącznie wejściem wskazanym przez Organizatora,
2. W przypadku, jeśli Uczestnik uskarża się na stan zdrowia, Służba ochrony nie wpuszczą go na Teren zawodów i jednocześnie informuję o takim przypadku personel zabezpieczenia medycznego.

§ 5
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE ZAWODÓW

1. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest do:
a) Zakrywania, przy pomocy tylko maseczkiust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów
b) Systematycznego odkażania rąk w punktach dezynfekcji
c) W Strefie rozgrywania zawodów oraz podczas walk przy stole ciągłego zakrywania przy pomocy tylko maseczki ust i nosa.
2. Organizator zobowiązany jest do powołania dodatkowej osoby, która w porozumieniu z FAP będzie koordynował i nadzorował system bezpieczeństwa Uczestników zawodów, w szczególności logistykę poruszania się Uczestników zawodów, dostępność płynów do dezynfekcji, zakrywanie ust i nosa przez Uczestników Zawodów oraz osób towaryzszących.
3. Rekomenduje się, aby serwis sprzątający w trakcie trwania Zawodów systematycznie dezynfekował kluczowe miejsca takie jak wejścia, klamki, włączniki, z których korzystają Uczestnicy zawodów.
4. Wszystkie pomieszczenia użytkowane podczas Zawodów będą dezynfekowane lub ozonowane według potrzeb po każdych Zawodach.
5. Jeśli Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak: gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:
a) Udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na Terenie zawodów - punkt medyczny;
b) Powiadomić o tym fakcie Organizatora;
c) Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

§ 6
OBOSTRZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW:

1. Zawodnicy:
a) Zawodnicy mogą przebywać w strefie rozgrywania zawodów, w strefie oczekiwania na walkę, w biurze zawodów (o ile zostaną wezwani).
b) Zawodnicy nie mogą wchodzić do loży sędziowskiej. Wszystkie sprawy załatwiane są zdalnie. Protesty składane są w sekretariacie zawodów zgodnie z przepisami FAP
c) Oglądanie walk odbywa się z zachowaniem dystansu min. 1,5 m.
d) Każdy zawodnik na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązana do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.
e) Brak zabezpieczenia przy pomocy maseczki ust i nosa przez Zawodnika podczas walki przy stole skutkuje nie dopuszczeniem do walki.

2. Trenerzy:
a) Z uwagi na ograniczenie kontaktów bezpośrednich, trenerzy i opiekunowie wydają dyspozycje z poza strefy zawodów, przy zachowaniu dystansu min. 1,5 m.
c) Każdy trener i opiekun na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

3. Obsługa zawodów:
a)  Każda osoba z obsługi zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy tylko maseczki ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników zawodów.

4. Sędziowie zawodów:
a)  Każda osoba z obsługi sędziowskiej zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy tylko maseczki ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów.
b) Osoby, które sędziują walki zobowiązane są do sędziowania w rękawiczkach oraz do dezynfekcji rąk po każdej walce.
c) Każda osoba z obsługi sędziowskiej na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązana do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

5. Osoby towaryzszące:
a)  Każda osoba towarzysząca zobowiązana jest do zakrywania, przy pomocy tylko maseczki ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników zawodów.
b) Na widowni zajmujemy co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie
c) W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.
d) Zasady nie dotyczą opiekuna, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
e) Zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
f) Każdy opiekun na żądanie Organizatora przed wejściem na sale zawodów jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

§ 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA ZAWODÓW

1. Każdy Uczestnik zawodów, u którego zachowanie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Uczestników zawodów oraz nie będzie poddawał się poleceniom Obsługi Zawodów i Służby ochrony może zostać niezwłocznie usunięty z terenu zawodów. Decyzję taką mogą podjąć Sędzia Główny, przewodniczący sekretariatu, przedstawiciel zarządu FAP lub Organizator.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skutki wypadków i szkód powstałych na Terenie zawodów oraz za rzeczy pozostawione przez Uczestników zawodów.
3. Każdy uczestnik zawodów bierze pełną odpowiedzialność za złamanie zapisów niniejszych Wytycznych.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsze Wytyczne będą umieszczone przez Organizatora w widocznych miejscach na wejściach na teren zawodów, na stronie internetowej Organizatora i FAP.
2. Wytyczne będą modyfikowane w zależności od wprowadzenia rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
3. O wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie zawodów należy bezzwłocznie poinformować Organizatora lub Służby ochrony.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Wytycznych obowiązują przepisy i regulaminy FAP, regulaminy obowiązujące na Terenie obiektu zawodów oraz regulacje ustanawiane przez Organizatora zawodów.
5. Za nie spełnienie warunków leżących po stronie Organizatora ponosi on pełną odpowiedzialność z tego wynikającą.

 


 

e1f177_termin-i-miejsce-zawodow.png


Mistrzostwa odbędą się w dniach: 12 - 14 marca 2021 roku

Miejsce Mistrzostw:

Zamek Gniew
UL. Zamkowa 3
83-140 Gniew

 

2fee5f_rejestracja-wazenie-zgloszenie-druzyn.png2ceece_waga.png

 


Weryfikacja i ważenie wszystkich chętnych do wzięcia udziału w zawodach odbędzie się:

Zamek Gniew
UL. Zamkowa 3
83-140 Gniew

12 marca 2021  rok w godz. 14.00 - 19.00

Zawodnicy, którzy spóźnią się na ważenie nie zostaną dopuszczeni do zawodów.
 

Zgłoszenie drużyn:

Na zgłoszenie drużyn FAP czeka do dnia  08 marca 2021 roku do godz. 23.59.

Zgłoszenie wypełnia tylko przedstawiciel klubu za pomocą formularza on-line.
Szczegóły Marcin Mielniczuk: polisharmwrestling@gmail.com

Licencje:

W sprawie licencji zawodniczych (druki, uwagi, szczegóły, dokumentacja) prosimy o kontakt z: Wiktor Zaklicki, e-mail: w.zaklicki@gmail.com, tel. 505 242 922
 

Uczestnicy zawodów:

- W zawodach mogą wziąć udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają licencje zawodnicza klubu, będącego członkiem Federacji Armwrestling Polska
- Każdy zawodnik może wystartować tylko i wyłącznie w koszulce klubowej. Zawodnicy podczas startu nie będący w koszulce klubowej nie zostaną dopuszczeni do rywalizacji.
- Każdy zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości lub kartę licencyjną.
- Wymagana jest pisemna zgoda o przyjęciu odpowiedzialności osobistej podczas startu w turnieju, w przypadku uczestników do lat 18-tu pisemna zgoda trenera.
- Ubezpieczenie zawodników spoczywa na jednostkach delegujących lub we własnym zakresie

 

 

Zarząd Federacji Armwrestling Polska (FAP) informuje, iż w dniu 12 marca 2021 (piątek) o godz. 20.00 w sali konferencyjnej Zamku Gniew przy ul. Zamkowa 3,  83-140 Gniew odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska.

Poniżej Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Gniew 2021:

1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2020
3. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2021
- Mistrzostwa Świata 2021
4. Puchar Polski 2021 (warunki kontraktu, kandydaci)
5. Mistrzostwa Polski 2022 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

PRZYPOMINAMY, że w Walnym Zgromadzeniu Członków FAP mogą uczestniczyć dwie osoby reprezentujące jeden klub z jednym prawem głosu. Do udziału w kongresie dopuszcza się obserwatorów zajmujących miejsca w wydzielonej części sali (ilość miejsc ograniczona), którzy mogą zabrać głos za zgodą przewodniczącego.


W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 w naszym kraju podczas Walnego Zgromadzenia Federacji Armwrestling Polska ustala i rekomenduje:

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie sali Walnego Zgromadzenia, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu zajmujemy co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie
3. Zasady nie dotyczą uczestnika, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
4. Zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia na żądanie przedstawicieli zarządu FAP, lub Organizatora przed wejściem na sale Walnego Zgromadzenia może być zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem FAP:  58 621 93 08 (pn. - pt. 08.00 – 16.00).

 

eeeea4_szczegolowy-regulamin.png


13 marca 2021 (ręka prawa)

09:00 - odprawa sędziowska
09.30-14.30 - Eliminacje, półfinały: wszystkie kategorie / Finały: junior, osoby niepełnosprawne
14.30-15.30 - Ceremonia wręczenia nagród: junior, osoby niepełnosprawne
16.00-17.30 - Finały: kategorie senior, masters, grand i senior masters
17.30-18.30 - KATEGORIA OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN (eliminacje, półfinały, finały)
18.30-19.30 - Ceremonia wręczenia nagród: senior, kategoria open


14 marca 2021 (ręka lewa)

09:00 - odprawa sędziowska
09.30-14.30 - Eliminacje, półfinały: wszystkie kategorie / Finały: junior, osoby niepełnosprawne
14.30-15.30 - Ceremonia wręczenia nagród: junior, osoby niepełnosprawne
16.00-17.30 - Finały: kategorie senior, masters, grand i senior masters
17.30-18.30 - KATEGORIA OPEN KOBIET I MĘŻCZYZN (eliminacje, półfinały, finały)
18.30-19.30 - Ceremonia wręczenia nagród: senior, kategoria open
 

ca4c1d_kategorie-wagowe.png


Uczestnicy zawodów zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe i wagowe:
 

JUNIOR:

JUNIOR 15 lat (urodzeni w latach 2006, 2007) - lewa, prawa ręka:

Junior (chłopcy): do 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg
Juniorki (dziewczyny): do 45kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, +63kg
 

JUNIOR 18 lat (urodzeni w latach 2003, 2004, 2005) - lewa, prawa ręka:

Junior (chłopcy): do 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, +86kg
Juniorki (dziewczyny): do 45 kg, 48kg, 52kg, 57kg, 63kg, +63kg
 

JUNIOR 21 lat (urodzeni w latach 2000, 2001, 2002) - lewa, prawa ręka:

Junior (chłopcy): do 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, +95kg
Juniorki (dziewczyny): do 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg
 

SENIOR:

SENIOR (urodzeni po 1999 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Seniorzy: do 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, 86kg, 95kg, 105kg, +105kg, Open
Seniorki : do 52kg, 57kg, 63kg, 70kg, 78kg, +78kg, Open


MASTERS / GRAND MASTERS / SENIOR GRAND MASTERS:


MASTERS (urodzeni przed 1981 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Masters mężczyzn: do 70kg, 86kg, 95kg, 105kg, +105kg
Masters kobiet: do 63kg, 78kg, +78kg

GRAND MASTERS  (urodzeni przed 1971 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Grand Masters mężczyźni: do 70kg, 86kg, 95kg, +95kg
Grand Masters kobiet: Open

SENIOR GRAND MASTERS (urodzeni przed 1961 roku włącznie) - lewa, prawa ręka:

Senior Grand Masters mężczyźni: do 70kg, 86kg, 95kg, +95kg
Senior Grand Masters kobiet: Open
 

NIEPEŁNOSPRAWNI - lewa, prawa ręka:

Niepełnosprawni junior 23 lat mężczyźni: Open
Niepełnosprawni mężczyźni : do 65kg, 80kg, 95kg, +95kg
Niepełnosprawni kobiety: Open

UWAGA: Niektóre kategorie osób niepełnosprawnych moga być rozgrywane na siedząco.


 

b1fa0a_nagrody.png277ce9_puchar.png- Medale i dyplomy w każdej kategorii wagowej (do miejsca trzeciego)
- Puchary w klasyfikacji drużynowej: junior, masters, niepełnosprawni, senior, ogólna
- Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze i drugie miejsca w poszczególnych kategoriach, zostaną zakwalifikowani do Kadry Polski na Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata 2021

 

00aa05_oplata-startowa.pnged79d3_pln.png- Opłata startowa (opłata jest jednorazowa i jednocześnie obejmuje starty na lewą i prawa rękę

Seniorzy – 70 zł (start seniorów tylko w kategoriach seniorskich)
Juniorzy – 35 zł (start juniorów tylko w kat. juniorskich)
Juniorzy & Seniorzy – 70 zł (start juniorów w kategoriach juniorskich i seniorskich)
Niepełnosprawni – zwolnieni (start niepełnosprawnych tylko w kategoriach niepełnosprawnych)
Niepełnosprawni & juniorzy – 35 zł (start niepełnosprawnych w kat. niepełnosprawnych i juniorskich)
Niepełnosprawni & juniorzy & seniorzy – 70 zł (start niepełnosprawnych w kat. niepełnosprawnych, juniorskich i seniorskich)

 

cfbcd9_panel-sedziowski.png

167bca_sedziowie.png


Sędziowie FAP:

Sędziowie wszystkich kategorii są zobowiązani do sędziowania podczas XXI Mistrzostw Polski.

 

Szkolenie Sędziwskie:

Szkolenie sędziowskie w dniu 12 marca 2020 roku o godz. 16.00

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłoszenia do:

Sędzia FAP - Monika Duma
e-mail: mona_du@interia.pl

lub kontakt kontakt telefoniczny z biurem FAP: 

tel. 58 621 93  (pn. - pt. w godz. 08.00-16.00)

Koszt kursu sędziowskiego to 400 pln (cena zawiera szkolenie, egzamin teoretyczny i praktyczny, koszulkę sędziowską, pasek sędziowski).

 

d67c23_organizatorzy.png

 


Federacja Armwrestling Polska
Tel/Fax. 58 621 93 08
redakcja@armpower.net

EXACT PPU ARKADIUSZ GIERSZEWSKI
ul. Władysława Jagiełły 6B/8
83-110 Tczew
tel. 500 752 816
e-mail: arkadiuszgierszewski2020@gmail.com
 

PATRONAT MEDIALNY:

www.armpower.net
www.ArmBets.tv


PARTNERZY:

UWAGI KOŃCOWE:

W odniesieniu do panującej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników zawodów oraz obostrzeniami rządowymi związanymi z organizacją imprez Organizator wraz z Federacją Armwrestling Polska zastrzega sobie zmianę regulaminu oraz daty organizacji Mistrzostw Polski. 

 

dc645b_zakwaterowanie.png
Ze względów organizacyjnych Federacja Armwrestlin Polska prosi o kwaterowanie się w oficjalnych hotelach przygotowanych przez organizatora.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAMEK GNIEW
HOTEL SPA & WELLNESS ****
ul. Zamkowa 3
83-140 Gniew


tel. +48 (58) 535 38 80
kom. +48 666 010 394
e-mail: recepcja@zamek-gniew.pl
www.zamek-gniew.pl

Rezerwacja na hasło: ARMWRESTLING
 

Hotel Rycerski

Pokój 2-osobowy - 400 pln / doba*
Dostawka w formie sofki - 170 pln / doba*


Pałac Marysieńki:

Pokój 2-osobowy - 330 pln / doba*
Dostawka w formie sofki - 170 pln / doba*

* Cena pokoi zawiera:
- śniadanie w formie bufetu,
- wstęp do strefy wellness: basen wewnętrzny z dwoma stanowiskami do masażu wodnego, brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi takimi jak zjeżdżalnia, jacuzzi, pomieszczenie wypoczynkowe z tężnią solankową, sauna sucha i parowa.
- nieograniczony dostęp do hotelowej siłowni
- wstęp do Zamkowej Sali zabaw dla dzieci, bilard

Możliwość dokupienia obiadokolacji - w cenie 70zł /os
RABAT 10%  - przy rezerwacji minimum 10 pokoi hotel udziela rabatu na nocleg wysokości 10%Dodatkowo:
- Podczas zawodów dostępny będzie bar oraz zimne przekąski płatne indywidualnie przez uczestników na miejscu.
- Istnieje możliwość korzystania ze SPA – wszyscy chętni otrzymują 5% rabau na zabiegi.

 

OFFICIAL TEAM SCORES  XXI MISTRZOSTWA POLSKI W ARMWRESTLINGU - GNIEW 2021

KLASYFIKACJA OGÓLNA

1. NIEDŹWIEDZIE ORAWY (G: 46, S: 24, B: 23) - 826 points.
2. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 20, S: 16, B: 9) - 414 points.
3. ZŁOTY TUR (G: 13, S: 12, B: 7) - 304 points.
4. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 10, S: 5, B: 4) - 175 points.
5. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 4, S: 7, B: 4) - 149 points.
6. UKS 16 KOSZALIN (G: 5, S: 6, B: 4) - 134 points.
7. WILKI MIEDZYCHÓD (G: 7, S: 4, B: 2) - 123 points.
8. ZŁOTY ORZEŁ (G: 3, S: 5, B: 3) - 95 points.
9. ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (G: 8, S: 0, B: 0) - 84 points.
10. UKS SAMSON MARKLOWICE (G: 5, S: 1, B: 0) - 78 points.
11. FAMILY TEAM WYSZKÓW (G: 3, S: 5, B: 2) - 78 points.
12. TRAKTOR WOLSZTYN (G: 5, S: 0, B: 3) - 67 points.
13. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (G: 1, S: 6, B: 0) - 60 points.
14. ZŁOTY SMOK KIELCE (G: 3, S: 1, B: 0) - 39 points.
15. ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY (G: 0, S: 3, B: 2) - 31 points.
16. SPARTAKUS NAŁECZÓW (G: 2, S: 1, B: 0) - 29 points.
17. UKS BLACK SCORPION (G: 1, S: 2, B: 0) - 24 points.
18. STEELARM WROCŁAW (G: 0, S: 1, B: 1) - 21 points.
19. WIKING NISKO (G: 0, S: 0, B: 0) - 13 points.
20. ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK (G: 0, S: 0, B: 1) - 9 points.
21. UKS LV GYM ARMS (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 points.
22. FIRE HAND LUBLIN (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 points.
23. TITAN ARM OPOLE (G: 0, S: 0, B: 0) - 2 points.

KLASYFIKACJA - SENIOR

1. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 9, S: 7, B: 3) - 202 points.
2. NIEDŹWIEDZIE ORAWY (G: 6, S: 5, B: 11) - 188 points.
3. ZŁOTY TUR (G: 3, S: 4, B: 2) - 101 points.
4. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 5, S: 1, B: 1) - 75 points.
5. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 2, S: 3, B: 1) - 62 points.
6. ZŁOTY ORZEŁ (G: 1, S: 2, B: 3) - 50 points.
7. ZŁOTY SMOK KIELCE (G: 3, S: 1, B: 0) - 39 points.
8. FAMILY TEAM WYSZKÓW (G: 0, S: 2, B: 2) - 24 points.
9. UKS SAMSON MARKLOWICE (G: 1, S: 1, B: 0) - 23 points.
10. UKS 16 KOSZALIN (G: 0, S: 1, B: 1) - 22 points.
11. ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 points.
12. ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY (G: 0, S: 1, B: 2) - 17 points.
13. WILKI MIEDZYCHÓD (G: 0, S: 1, B: 0) - 12 points.
14. TRAKTOR WOLSZTYN (G: 0, S: 0, B: 2) - 12 points.
15. SPARTAKUS NAŁECZÓW (G: 0, S: 1, B: 0) - 9 points.
16. ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK (G: 0, S: 0, B: 1) - 9 points.
17. STEELARM WROCŁAW (G: 0, S: 0, B: 0) - 9 points.
18. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (G: 0, S: 0, B: 0) - 8 points.
19. WIKING NISKO (G: 0, S: 0, B: 0) - 7 points.
20. UKS LV GYM ARMS (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 points.
21. FIRE HAND LUBLIN (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 points.
22. TITAN ARM OPOLE (G: 0, S: 0, B: 0) - 2 points.
23. UKS BLACK SCORPION (G: 0, S: 0, B: 0) - 0 points.

KLASYFIKACJA - JUNIOR

1. NIEDŹWIEDZIE ORAWY (G: 35, S: 18, B: 10) - 567 points.
2. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 10, S: 5, B: 4) - 164 points.
3. ZŁOTY TUR (G: 4, S: 3, B: 1) - 72 points.
4. UKS 16 KOSZALIN (G: 3, S: 5, B: 0) - 65 points.
5. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 1, S: 0, B: 3) - 32 points.
6. ZŁOTY ORZEŁ (G: 2, S: 1, B: 0) - 31 points.
7. UKS SAMSON MARKLOWICE (G: 1, S: 0, B: 0) - 25 points.
8. FAMILY TEAM WYSZKÓW (G: 2, S: 0, B: 0) - 23 points.
9. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (G: 0, S: 3, B: 0) - 21 points.
10. SPARTAKUS NAŁECZÓW (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 points.
11. TRAKTOR WOLSZTYN (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 points.
12. UKS BLACK SCORPION (G: 0, S: 2, B: 0) - 14 points.
13. STEELARM WROCŁAW (G: 0, S: 1, B: 1) - 12 points.
14. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 points.

KLASYFIKACJA - MASTERS

1. ZŁOTY TUR (G: 4, S: 3, B: 3) - 88 points.
2. NIEDŹWIEDZIE ORAWY (G: 5, S: 1, B: 2) - 71 points.
3. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 2, S: 3, B: 2) - 69 points.
4. SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (G: 4, S: 4, B: 0) - 68 points.
5. ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (G: 4, S: 0, B: 0) - 44 points.
6. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 1, S: 3, B: 2) - 41 points.
7. WILKI MIEDZYCHÓD (G: 1, S: 2, B: 0) - 34 points.
8. FAMILY TEAM WYSZKÓW (G: 1, S: 3, B: 0) - 31 points.
9. UKS 16 KOSZALIN (G: 2, S: 0, B: 0) - 28 points.
10. TRAKTOR WOLSZTYN (G: 2, S: 0, B: 1) - 25 points.
11. UKS SAMSON MARKLOWICE (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 points.
12. UKS BLACK SCORPION (G: 1, S: 0, B: 0) - 10 points.
13. WIKING NISKO (G: 0, S: 0, B: 0) - 6 points.

KLASYFIKACJA - NIEPEŁNOSPRAWNI

1. WILKI MIEDZYCHÓD (G: 6, S: 1, B: 2) - 77 points.
2. ZŁOTY TUR (G: 2, S: 2, B: 1) - 43 points.
3. ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (G: 1, S: 3, B: 0) - 31 points.
4. ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (G: 2, S: 0, B: 0) - 20 points.
5. UKS 16 KOSZALIN (G: 0, S: 0, B: 3) - 19 points.
6. ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY (G: 0, S: 2, B: 0) - 14 points.
7. ZŁOTY ORZEŁ (G: 0, S: 2, B: 0) - 14 points.
8. ARMFIGHT PIASECZNO (G: 0, S: 1, B: 1) - 12 points.
9. UKS SAMSON MARKLOWICE (G: 1, S: 0, B: 0) - 10 points.
10. TRAKTOR WOLSZTYN (G: 1, S: 0, B: 0) - 10 points.
11. MCKIS TYTAN JAWORZNO (G: 0, S: 1, B: 0) - 7 points.

 

OFFICIAL SCORES  XXI MISTRZOSTWA POLSKI W ARMWRESTLINGU - GNIEW 2021


PRAWA RĘKA


JUNIOR U-15 MEN LEFT 52 KG
1. KAMIL PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00010)

JUNIOR U-15 MEN LEFT 57 KG
1. KAMIL PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00010)

JUNIOR U-15 MEN LEFT 63 KG
1. JAKUB BASISTY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00008)

JUNIOR U-18 MEN LEFT 52 KG
1. DOMINIK PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00019)

JUNIOR U-18 MEN LEFT 78 KG
1. MARCEL WITKOWSKI, ZŁOTY ORZEŁ (00170)

JUNIOR U-21 MEN LEFT 57 KG
1. DOMINIK ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00150)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT 86 KG
1. WIESŁAW PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00066)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT +95 KG
1. STANISŁAW GRALAK, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00002)

JUNIOR U-15 MEN RIGHT 48 KG
1. SEBASTIAN PIEKARCZYK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00007)
2. JAKUB SLOMKA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00102)
3. MIKOŁAJ MAZURENKO, ZŁOTY TUR (00165)

JUNIOR U-15 MEN RIGHT 52 KG
1. KAMIL PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00010)

JUNIOR U-15 MEN RIGHT 57 KG
1. KAMIL PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00010)

JUNIOR U-15 MEN RIGHT 63 KG
1. JAKUB BASISTY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00008)

JUNIOR U-15 MEN RIGHT 70 KG
1. LUKASZ DIURCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00013)
2. JAKUB BASISTY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00008)
3. MAKSYMILIAN KULAWIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00017)

JUNIOR U-15 MEN RIGHT 78 KG
1. DAWID OLECH, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00081)
2. MACIEJ JABLONSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00009)

JUNIOR U-15 MEN RIGHT +78 KG
1. IGOR RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00105)
2. MICHAŁ GORCZYŃSKI, ZŁOTY TUR (00154)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT 52 KG
1. DOMINIK PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00019)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT 57 KG
1. PAWEL GIADLA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00021)
2. DOMINIK PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00019)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT 63 KG
1. PATRYK SMUTEK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00023)
2. PAWEL GIADLA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00021)
3. MATEUSZ TOSZA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00130)
4. JANUSZ KULACH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00028)
5. DAWID SPISZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00022)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT 70 KG
1. DOMINIK SOBOS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00131)
2. MICHAL KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00027)
3. ANTONIN MATLOCH, STEELARM WROCŁAW (00075)
4. GRZEGORZ KOBUS, ZŁOTY TUR (00152)
5. SEBASTIAN SZYMALA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00032)
6. MICHAL KOWALIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00031)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT 78 KG
1. MARCEL WITKOWSKI, ZŁOTY ORZEŁ (00170)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT 86 KG
1. SZYMON BUGAJSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00026)
2. MARCEL WITKOWSKI, ZŁOTY ORZEŁ (00170)
3. KAMIL WYKRET, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00030)
4. JAKUB IWANIK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00059)
5. SZPZEPAN MEDON, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00029)

JUNIOR U-18 MEN RIGHT +86 KG
1. HUBERT KUBOWICZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00138)
2. KRYSTIAN CHOJNACKI, UKS BLACK SCORPION (00084)

JUNIOR U-21 MEN RIGHT 57 KG
1. DOMINIK ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00150)

JUNIOR U-21 MEN RIGHT 70 KG
1. DAWID CICHOSZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00141)
2. DARIUSZ FUDRO, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00037)
3. LUKASZ KOPYSC, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00115)
4. DOMINIK GRACZEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00132)
5. JAN MARZECKI, UKS SAMSON MARKLOWICE (00093)

JUNIOR U-21 MEN RIGHT 78 KG
1. PIOTR MORZYNIEC, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00039)
2. ANDRZEJ GRZELAK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00133)
3. ERYK JUSZCZAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00055)
4. RADOSLAW WALTAR, UKS SAMSON MARKLOWICE (00092)
5. RAFAL MARKIEWKA, UKS SAMSON MARKLOWICE (00091)
6. PIOTR OLECH, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00079)
7. PATRYK OPIELA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00129)

JUNIOR U-21 MEN RIGHT 86 KG
1. DAWID HNAT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00056)
2. GUSTAW GUŚCIORA, UKS 16 KOSZALIN (00148)
3. RAFAL HARKABUZIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00051)
4. MATEUSZ GANDERA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00036)
5. FILIP NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00184)

JUNIOR U-21 MEN RIGHT +95 KG
1. WOJCIECH HYPSIOR, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00128)
2. SZYMON RUSNAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00040)

SENIOR MEN RIGHT 57 KG
1. PAWEL GIADLA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00021)
2. PATRYK WETERLE, ZŁOTY ORZEŁ (00171)
3. DOMINIK PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00019)

SENIOR MEN RIGHT 63 KG
1. MACIEJ GRALAK, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00001)
2. PATRYK SMUTEK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00023)
3. RAFAL FIOLEK, ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY (00083)
4. DAMIAN KUSNIERCZYK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00123)
5. SEBASTIAN WISNIEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00179)
6. MATEUSZ TOSZA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00130)
7. LUKASZ RACHOWKA, WILKI MIEDZYCHÓD (00097)

SENIOR MEN RIGHT 70 KG
1. DAMIAN MUSIAL, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00119)
2. PIOTR KAJSTURA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00043)
3. MARIUSZ PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00063)
4. PAWEL GRABAS, STEELARM WROCŁAW (00074)
5. LUKASZ KOPYSC, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00115)
6. KAMIL GOLUCH, SPARTAKUS NAŁECZÓW (00064)
7. DOMINIK LEJA, WIKING NISKO (00004)
8. DAWID ŁAPA, WILKI MIEDZYCHÓD (00095)
9. DAWID CICHOSZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00141)
10. MICHAL KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00027)
11. DOMINIK SOBOS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00131)
12. MICHAL BICKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00060)
13. KRZYSZTOF HASIŃSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00185)
14. GRZEGORZ KOBUS, ZŁOTY TUR (00152)
15. ANTONIN MATLOCH, STEELARM WROCŁAW (00075)

SENIOR MEN RIGHT 78 KG
1. ARTUR KRUPA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00136)
2. MARIUSZ CHODYNA, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00077)
3. ADAM PLICHTA, ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK (00142)
4. DANIEL CICHOWLAS, FIRE HAND LUBLIN (00057)
5. LUKASZ PARA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00044)
6. JAKUB KAPŁAN, ZŁOTY TUR (00156)
7. JAN SKIBICKI, STEELARM WROCŁAW (00076)
8. PAWEL GAWEDA, ARMFIGHT PIASECZNO (00178)
9. MARCEL WITKOWSKI, ZŁOTY ORZEŁ (00170)
10. MARCIN STRUS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00053)
11. ANDRZEJ GRZELAK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00133)

SENIOR MEN RIGHT 86 KG
1. GRZEGORZ NOWOTARSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00054)
2. DAWID GONTARCZYK, ZŁOTY ORZEŁ (00174)
3. KAMIL KRUPA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00124)
4. SZYMON SMALCERZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00134)
5. MAREK MONACHOWICZ, ZŁOTY TUR (00162)
6. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00106)
7. ADAM LECH, ZŁOTY ORZEŁ (00169)
8. MATEUSZ GANDERA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00036)
9. GUSTAW GUŚCIORA, UKS 16 KOSZALIN (00148)
10. YURIY SKAKOVSKIY, FIRE HAND LUBLIN (00058)
11. SZYMON BUGAJSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00026)
12. PAVLO DUDA, ZŁOTY TUR (00016)
13. DAMIAN ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00149)
14. TOMASZ DURDA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00122)
15. MAREK MILCZAREK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00062)
16. ROBERT PUWALOWSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00096)
17. MIROSLAW SATLAWA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00120)
18. KAMIL ZWARDON, UKS BLACK SCORPION (00080)
19. ADRIAN SURMA, UKS SAMSON MARKLOWICE (00090)

SENIOR MEN RIGHT 95 KG
1. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00048)
2. ADRIAN JUSIAK, SPARTAKUS NAŁECZÓW (00067)
3. KAMIL LACIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00045)
4. JAROSLAW GRULKOWSKI, ZŁOTY TUR (00158)
5. ARTUR TRYBA, ZŁOTY TUR (00018)
6. PRZEMYSŁAW CIBA, WIKING NISKO (00003)
7. LUKASZ SWIATEK, WILKI MIEDZYCHÓD (00098)
8. LUKASZ BIEGUN, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00046)
9. TOMASZ STEFANIAK, UKS SAMSON MARKLOWICE (00089)
10. ARKADIUSZ BEŁBOT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00068)
11. CEZARY IZBINSKI, UKS LV GYM ARMS (00069)
12. DANIEL SZYMKIEWICZ, ZŁOTY TUR (00014)
13. PIOTR PISZCZOR, WIKING NISKO (00109)

SENIOR MEN RIGHT 105 KG
1. LUCJAN FUDALA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00111)
2. ADRIAN ZGORZYNSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00112)
3. KACPER SINICA, ZŁOTY ORZEŁ (00172)
4. ADRIAN CIROCKI, ZŁOTY TUR (00167)
5. MARCIN MOLENDA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00125)
6. KONRAD JAWOROWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00186)
7. MARIUSZ GROCHOWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00113)
8. MACIEJ BUGAJEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00189)
9. BOGUSLAW ZDANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00144)
10. GRZEGORZ WALDON, ZŁOTY SMOK KIELCE (00050)
11. BARTOSZ ŁOBODA, ZŁOTY ORZEŁ (00176)
12. WOJCIECH HYPSIOR, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00128)
13. JAKUB JANCZY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00052)

SENIOR MEN RIGHT +105 KG
1. KAMIL JABLONSKI, ZŁOTY SMOK KIELCE (00049)
2. MAREK MAJAK, ARMFIGHT PIASECZNO (00145)
3. DARIUSZ POPIOLEK, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00078)
4. DAWID IZBINSKI, UKS LV GYM ARMS (00071)
5. NATAN KAJDAS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00118)
6. ROBERT BRZEZINA, TITAN ARM OPOLE (00073)
7. STANISLAW JARZAB, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00116)
8. MARCIN DUDKIEWICZ, ZŁOTY TUR (00159)
9. RAFAŁ GORCZYŃSKI, ZŁOTY TUR (00155)
10. DAMIAN OSTROWSKI, ZŁOTY ORZEŁ (00175)
11. TOMASZ NAPIÓRKOWSKI, FIRE HAND LUBLIN (00061)
12. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00182)
13. GRZEGORZ GORCZYNSKI, ZŁOTY TUR (00153)
14. MATEUSZ BIERNAT, ARMFIGHT PIASECZNO (00191)
15. DANIEL SLOMKA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00101)
16. SŁAWOMIR GŁOWACKI, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00192)
17. PIOTR BEBEROK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00117)

SENIOR MEN RIGHT OPEN
1. KAMIL JABLONSKI, ZŁOTY SMOK KIELCE (00049)
2. LUCJAN FUDALA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00111)
3. DARIUSZ POPIOLEK, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00078)
4. KAMIL LACIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00045)
5. NATAN KAJDAS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00118)
6. ARTUR KRUPA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00136)
7. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00048)
8. MAREK MAJAK, ARMFIGHT PIASECZNO (00145)
9. GRZEGORZ WALDON, ZŁOTY SMOK KIELCE (00050)
10. MARCIN MOLENDA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00125)
11. GRZEGORZ NOWOTARSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00054)
12. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00106)

MASTERS MEN RIGHT 70 KG
1. PIOTR KAJSTURA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00043)
2. MARIUSZ PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00063)

MASTERS MEN RIGHT 86 KG
1. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00106)
2. MARIUSZ CHODYNA, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00077)
3. MIROSLAW SATLAWA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00120)
4. DAMIAN ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00149)
5. ROBERT PUWALOWSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00096)
6. ROBERT KUCZA, ARMFIGHT PIASECZNO (00190)

MASTERS MEN RIGHT 95 KG
1. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00048)
2. SEBASTIAN KRAWCZYK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00135)
3. ARKADIUSZ GIERSZEWSKI, ZŁOTY TUR (00160)
4. DANIEL SZYMKIEWICZ, ZŁOTY TUR (00014)
5. PRZEMYSŁAW CIBA, WIKING NISKO (00003)
6. LUKASZ BIEGUN, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00046)
7. WOJCIECH WALEŚKO, ARMFIGHT PIASECZNO (00187)
8. ANDRZEJ LOJAS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00047)
9. TOMASZ STEFANIAK, UKS SAMSON MARKLOWICE (00089)

MASTERS MEN RIGHT 105 KG
1. MARIUSZ WRABEL, UKS BLACK SCORPION (00082)
2. MARIUSZ GROCHOWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00113)
3. KRZYSZTOF ANKLEWICZ, TRAKTOR WOLSZTYN (00107)
4. WALDEMAR PODOLSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00094)

MASTERS MEN RIGHT +105 KG
1. DARIUSZ POPIOLEK, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00078)
2. MIROSLAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00181)
3. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00182)
4. SŁAWOMIR GŁOWACKI, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00192)
5. GRZEGORZ GORCZYNSKI, ZŁOTY TUR (00153)
6. MAREK NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00183)

GRAND-MASTERS MEN RIGHT 86 KG
1. ROBERT PUWALOWSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00096)
2. WIESŁAW PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00066)

GRAND-MASTERS MEN RIGHT 95 KG
1. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00048)
2. WOJCIECH WALEŚKO, ARMFIGHT PIASECZNO (00187)
3. ANDRZEJ LOJAS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00047)
4. MIROSŁAW KAŹMIERSKI, ZŁOTY TUR (00157)

GRAND-MASTERS MEN RIGHT +95 KG
1. STANISŁAW GRALAK, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00002)
2. DARIUSZ GABRYNOWICZ, ZŁOTY TUR (00168)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN RIGHT 86 KG
1. WIESŁAW PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00066)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN RIGHT 95 KG
1. JAN BĘTKOWSKI, UKS 16 KOSZALIN (00151)
2. WIESŁAW PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00066)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN RIGHT +95 KG
1. STANISŁAW GRALAK, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00002)

JUNIOR DISABLED - STANDING MEN LEFT OPEN
1. DAWID ŁAPA, WILKI MIEDZYCHÓD (00095)
2. SZYMON WRZASKOWSKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00104)
3. DOMINIK ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00150)

DISABLED - Sitting MEN RIGHT OPEN
1. TOMASZ WESOLOWSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00100)
2. ANDRZEJ BROŻEK, ZŁOTY TUR (00166)

DISABLED - STANDING MEN RIGHT 65 KG
1. MACIEJ GRALAK, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00001)
2. PATRYK WETERLE, ZŁOTY ORZEŁ (00171)
3. SEBASTIAN WISNIEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00179)
4. DOMINIK ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00150)

DISABLED - STANDING MEN RIGHT 80 KG
1. DAWID ŁAPA, WILKI MIEDZYCHÓD (00095)
2. LUKASZ RACHOWKA, WILKI MIEDZYCHÓD (00097)

DISABLED - STANDING MEN RIGHT 95 KG
1. DARIUSZ GABRYNOWICZ, ZŁOTY TUR (00168)
2. BARTOSZ DZIEMIDOWICZ, ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY (00087)

DISABLED - STANDING MEN RIGHT +95 KG
1. KRZYSZTOF ANKLEWICZ, TRAKTOR WOLSZTYN (00107)
2. SZYMON WRZASKOWSKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00104)
3. MARCIN GUSNIOWSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00099)
4. MICHAŁ ŁOBOCKI, ZŁOTY TUR (00164)

JUNIOR U-15 WOMEN LEFT 45 KG
1. KAMILA GOLUCH, SPARTAKUS NAŁECZÓW (00065)

JUNIOR U-15 WOMEN LEFT 57 KG
1. PAULINA ZAHORA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00006)

JUNIOR U-15 WOMEN LEFT +63 KG
1. MAJA GOGOLAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00011)

JUNIOR U-18 WOMEN LEFT 48 KG
1. AGATA MATONOG, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00020)

JUNIOR U-18 WOMEN LEFT 52 KG
1. AGATA MATONOG, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00020)

JUNIOR U-18 WOMEN LEFT 57 KG
1. GABRIELA DIURCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00025)

JUNIOR U-21 WOMEN LEFT 70 KG
1. MARTYNA LIEBON, ZŁOTY TUR (00163)

JUNIOR U-21 WOMEN LEFT +78 KG
1. SABINA HARKABUZIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00035)

SENIOR WOMEN LEFT 78 KG
1. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)

MASTERS WOMEN LEFT 63 KG
1. KATARZYNA MARTELLACCI, ARMFIGHT PIASECZNO (00188)

GRAND-MASTERS WOMEN LEFT OPEN
1. JADWIGA LEWANDOWSKA, ZŁOTY TUR (00086)

SENIOR-GRAND-MASTERS WOMEN LEFT OPEN
1. JADWIGA LEWANDOWSKA, ZŁOTY TUR (00086)

JUNIOR U-15 WOMEN RIGHT 45 KG
1. KAMILA GOLUCH, SPARTAKUS NAŁECZÓW (00065)

JUNIOR U-15 WOMEN RIGHT 57 KG
1. PAULINA ZAHORA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00006)

JUNIOR U-15 WOMEN RIGHT 63 KG
1. MAJA GOGOLAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00011)
2. PAULINA ZAHORA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00006)

JUNIOR U-15 WOMEN RIGHT +63 KG
1. MAJA GOGOLAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00011)

JUNIOR U-18 WOMEN RIGHT 48 KG
1. AGATA MATONOG, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00020)

JUNIOR U-18 WOMEN RIGHT 52 KG
1. AGATA MATONOG, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00020)

JUNIOR U-18 WOMEN RIGHT 57 KG
1. GABRIELA DIURCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00025)

JUNIOR U-18 WOMEN RIGHT 63 KG
1. OLIWIA PAŚ, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00024)
2. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)
3. GABRIELA DIURCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00025)

JUNIOR U-18 WOMEN RIGHT +63 KG
1. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00126)
2. OLIWIA PAŚ, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00024)

JUNIOR U-21 WOMEN RIGHT 52 KG
1. NATALIA SPYTKOWSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00038)
2. WERONIKA SOJA, UKS 16 KOSZALIN (00146)

JUNIOR U-21 WOMEN RIGHT 57 KG
1. ALEKSANDRA WOZNIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00034)
2. EMILIA FILIŃSKA, UKS 16 KOSZALIN (00143)
3. NATALIA CZERWIEN, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00033)

JUNIOR U-21 WOMEN RIGHT 63 KG
1. MAJA STOGOWSKA, ZŁOTY TUR (00161)
2. WIKTORIA SLOMKA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00103)

JUNIOR U-21 WOMEN RIGHT 70 KG
1. MARTYNA LIEBON, ZŁOTY TUR (00163)

JUNIOR U-21 WOMEN RIGHT +78 KG
1. SABINA HARKABUZIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00035)

SENIOR WOMEN RIGHT 52 KG
1. NATALIA SPYTKOWSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00038)
2. AGATA MATONOG, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00020)

SENIOR WOMEN RIGHT 57 KG
1. KATARZYNA MARTELLACCI, ARMFIGHT PIASECZNO (00188)
2. NATALIA KWIATKOWSKA, UKS 16 KOSZALIN (00147)
3. KARINA DZIECH, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00139)
4. ALEKSANDRA WOZNIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00034)
5. NATALIA MORAWSKA, ZŁOTY ORZEŁ (00173)
6. EMILIA FILIŃSKA, UKS 16 KOSZALIN (00143)
7. GABRIELA DIURCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00025)
8. NATALIA CZERWIEN, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00033)

SENIOR WOMEN RIGHT 63 KG
1. MALGORZATA OSTROWSKA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00114)
2. MAJA STOGOWSKA, ZŁOTY TUR (00161)
3. OLIWIA PAŚ, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00024)
4. WIKTORIA SLOMKA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00103)

SENIOR WOMEN RIGHT 70 KG
1. MARTYNA LIEBON, ZŁOTY TUR (00163)
2. BARBARA SURMA, UKS SAMSON MARKLOWICE (00088)
3. KAMILA CHLEBEK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00042)
4. WIKTORIA RÓŻAŃSKA, ZŁOTY ORZEŁ (00177)
5. MATYLDA WABERSKA, ZłOTY TUR GDYNIA (00193)

SENIOR WOMEN RIGHT 78 KG
1. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)

SENIOR WOMEN RIGHT +78 KG
1. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00126)
2. ALEKSANDRA KUBIAK, ZŁOTY TUR (00072)
3. SABINA HARKABUZIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00035)
4. EWELINA FURTAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00121)

SENIOR WOMEN RIGHT OPEN
1. MALGORZATA OSTROWSKA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00114)
2. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00126)
3. OLIWIA PAŚ, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00024)
4. SABINA HARKABUZIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00035)
5. MARIA JUROSZEK, UKS SAMSON MARKLOWICE (00012)
6. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)
7. EWELINA FURTAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00121)
8. NATALIA SPYTKOWSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00038)
9. MAJA STOGOWSKA, ZŁOTY TUR (00161)
10. ALEKSANDRA KUBIAK, ZŁOTY TUR (00072)
11. NATALIA MORAWSKA, ZŁOTY ORZEŁ (00173)
12. BARBARA SURMA, UKS SAMSON MARKLOWICE (00088)

MASTERS WOMEN RIGHT 63 KG
1. KATARZYNA MARTELLACCI, ARMFIGHT PIASECZNO (00188)

MASTERS WOMEN RIGHT +78 KG
1. MARIA JUROSZEK, UKS SAMSON MARKLOWICE (00012)

GRAND-MASTERS WOMEN RIGHT OPEN
1. MARIA JUROSZEK, UKS SAMSON MARKLOWICE (00012)
2. JADWIGA LEWANDOWSKA, ZŁOTY TUR (00086)

SENIOR-GRAND-MASTERS WOMEN RIGHT OPEN
1. JADWIGA LEWANDOWSKA, ZŁOTY TUR (00086)

DISABLED - STANDING WOMEN RIGHT OPEN
1. MARIA JUROSZEK, UKS SAMSON MARKLOWICE (00012)


LEWA RĘKA

JUNIOR U-15 MEN LEFT 48 KG
1. SEBASTIAN PIEKARCZYK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00007)
2. MIKOŁAJ MAZURENKO, ZŁOTY TUR (00165)

JUNIOR U-15 MEN LEFT 57 KG
1. KAMIL PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00010)

JUNIOR U-15 MEN LEFT 63 KG
1. JAKUB BASISTY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00008)

JUNIOR U-15 MEN LEFT 70 KG
1. LUKASZ DIURCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00013)
2. JAKUB BASISTY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00008)
3. MAKSYMILIAN KULAWIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00017)

JUNIOR U-15 MEN LEFT 78 KG
1. DAWID OLECH, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00081)
2. MACIEJ JABLONSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00009)

JUNIOR U-15 MEN LEFT +78 KG
1. IGOR RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00105)
2. MICHAŁ GORCZYŃSKI, ZŁOTY TUR (00154)

JUNIOR U-18 MEN LEFT 52 KG
1. DOMINIK PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00019)

JUNIOR U-18 MEN LEFT 57 KG
1. PAWEL GIĄDŁA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00021)
2. DOMINIK PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00019)

JUNIOR U-18 MEN LEFT 63 KG
1. PATRYK SMUTEK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00023)
2. JANUSZ KULACH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00028)
3. MATEUSZ TOSZA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00130)
4. DAWID SPISZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00022)

JUNIOR U-18 MEN LEFT 70 KG
1. DOMINIK SOBOS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00131)
2. ANTONIN MATLOCH, STEELARM WROCŁAW (00075)
3. MICHAL KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00027)
4. SEBASTIAN SZYMALA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00032)
5. MICHAL KOWALIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00031)
6. GRZEGORZ KOBUS, ZŁOTY TUR (00152)

JUNIOR U-18 MEN LEFT 78 KG
1. MARCEL WITKOWSKI, ZŁOTY ORZEŁ (00170)

JUNIOR U-18 MEN LEFT 86 KG
1. SZYMON BUGAJSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00026)
2. KAMIL WYKRET, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00030)
3. JAKUB IWANIK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00059)
4. MARCEL WITKOWSKI, ZŁOTY ORZEŁ (00170)
5. SZCZEPAN MEDON, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00029)

JUNIOR U-18 MEN LEFT +86 KG
1. HUBERT KUBOWICZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00138)
2. KRYSTIAN CHOJNACKI, UKS BLACK SCORPION (00084)

JUNIOR U-21 MEN LEFT 57 KG
1. DOMINIK ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00150)

JUNIOR U-21 MEN LEFT 70 KG
1. DOMINIK GRACZEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00132)
2. LUKASZ KOPYSC, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00115)
3. DAWID CICHOSZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00141)
4. DARIUSZ FUDRO, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00037)
5. JAN MARZECKI, UKS SAMSON MARKLOWICE (00093)

JUNIOR U-21 MEN LEFT 78 KG
1. RADOSLAW WALTAR, UKS SAMSON MARKLOWICE (00092)
2. ANDRZEJ GRZELAK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00133)
3. PIOTR MORZYNIEC, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00039)
4. PATRYK OPIELA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00129)
5. ERYK JUSZCZAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00055)
6. RAFAL MARKIEWKA, UKS SAMSON MARKLOWICE (00091)
7. PIOTR OLECH, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00079)

JUNIOR U-21 MEN LEFT 86 KG
1. MATEUSZ GANDERA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00036)
2. GUSTAW GUŚCIORA, UKS 16 KOSZALIN (00148)
3. DAWID HNAT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00056)
4. RAFAL HARKABUZIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00051)
5. FILIP NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00184)

JUNIOR U-21 MEN LEFT +95 KG
1. WOJCIECH HYPSIOR, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00128)
2. SZYMON RUSNAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00040)

SENIOR MEN LEFT 57 KG
1. PAWEL GIĄDŁA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00021)
2. DOMINIK PILCH, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00019)
3. PATRYK WETERLE, ZŁOTY ORZEŁ (00171)

SENIOR MEN LEFT 63 KG
1. MACIEJ GRALAK, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00001)
2. RAFAL FIOLEK, ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY (00083)
3. DAMIAN KUSNIERCZYK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00123)
4. PATRYK SMUTEK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00023)
5. SEBASTIAN WISNIEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00179)
6. MATEUSZ TOSZA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00130)
7. LUKASZ RACHOWKA, WILKI MIEDZYCHÓD (00097)

SENIOR MEN LEFT 70 KG
1. MICHAL BICKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00060)
2. DAMIAN MUSIAL, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00119)
3. VIACHESLAV YELCHYSHCHEV, ARMFIGHT PIASECZNO (00180)
4. PAWEL GRABAS, STEELARM WROCŁAW (00074)
5. KRZYSZTOF HASIŃSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00185)
6. DAWID ŁAPA, WILKI MIEDZYCHÓD (00095)
7. MARIUSZ PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00063)
8. LUKASZ KOPYSC, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00115)
9. DARIUSZ FUDRO, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00037)
10. DOMINIK GRACZEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00132)
11. DOMINIK LEJA, WIKING NISKO (00004)
12. DAWID CICHOSZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00141)
13. MICHAL KUBACKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00027)
14. DOMINIK SOBOS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00131)
15. ANTONIN MATLOCH, STEELARM WROCŁAW (00075)
16. PIOTR KAJSTURA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00043)

SENIOR MEN LEFT 78 KG
1. ARTUR KRUPA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00136)
2. MARIUSZ CHODYNA, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00077)
3. MIREK FIOLEK, ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY (00085)
4. ADAM PLICHTA, ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK (00142)
5. PAWEL GAWEDA, ARMFIGHT PIASECZNO (00178)
6. DANIEL CICHOWLAS, FIRE HAND LUBLIN (00057)
7. LUKASZ PARA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00044)
8. JAKUB KAPŁAN, ZŁOTY TUR (00156)
9. MARCEL WITKOWSKI, ZŁOTY ORZEŁ (00170)
10. JAN SKIBICKI, STEELARM WROCŁAW (00076)
11. MARCIN STRUS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00053)

SENIOR MEN LEFT 86 KG
1. DAWID GONTARCZYK, ZŁOTY ORZEŁ (00174)
2. GRZEGORZ NOWOTARSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00054)
3. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00106)
4. MAREK MONACHOWICZ, ZŁOTY TUR (00162)
5. PAVLO DUDA, ZŁOTY TUR (00016)
6. SZYMON SMALCERZ, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00134)
7. TOMASZ DURDA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00122)
8. MIROSLAW SATLAWA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00120)
9. YURIY SKAKOVSKIY, FIRE HAND LUBLIN (00058)
10. KAMIL ZWARDON, UKS BLACK SCORPION (00080)
11. ADRIAN SURMA, UKS SAMSON MARKLOWICE (00090)
12. SZYMON BUGAJSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00026)
13. DAMIAN ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00149)
14. GUSTAW GUŚCIORA, UKS 16 KOSZALIN (00148)
15. MATEUSZ GANDERA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00036)
16. KAMIL KRUPA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00124)
17. MAREK MILCZAREK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00062)
18. ROBERT PUWALOWSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00096)
19. ADAM LECH, ZŁOTY ORZEŁ (00169)

SENIOR MEN LEFT 95 KG
1. KAMIL LACIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00045)
2. LUKASZ SWIATEK, WILKI MIEDZYCHÓD (00098)
3. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00048)
4. PRZEMYSŁAW CIBA, WIKING NISKO (00003)
5. ARKADIUSZ BEŁBOT, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00068)
6. CEZARY IZBINSKI, UKS LV GYM ARMS (00069)
7. ARTUR TRYBA, ZŁOTY TUR (00018)
8. LUKASZ BIEGUN, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00046)
9. PIOTR PISZCZOR, WIKING NISKO (00109)
10. TOMASZ STEFANIAK, UKS SAMSON MARKLOWICE (00089)

SENIOR MEN LEFT 105 KG
1. LUCJAN FUDALA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00111)
2. BOGUSLAW ZDANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00144)
3. JAKUB JANCZY, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00052)
4. ADRIAN ZGORZYNSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00112)
5. MARCIN MOLENDA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00125)
6. GRZEGORZ WALDON, ZŁOTY SMOK KIELCE (00050)
7. MARIUSZ GROCHOWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00113)
8. MACIEJ BUGAJEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00189)
9. BARTOSZ ŁOBODA, ZŁOTY ORZEŁ (00176)
10. WOJCIECH HYPSIOR, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00128)

SENIOR MEN LEFT +105 KG
1. KAMIL JABLONSKI, ZŁOTY SMOK KIELCE (00049)
2. MAREK MAJAK, ARMFIGHT PIASECZNO (00145)
3. GRZEGORZ GORCZYNSKI, ZŁOTY TUR (00153)
4. MARCIN DUDKIEWICZ, ZŁOTY TUR (00159)
5. NATAN KAJDAS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00118)
6. MIROSLAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00181)
7. RAFAŁ GORCZYŃSKI, ZŁOTY TUR (00155)
8. ROBERT BRZEZINA, TITAN ARM OPOLE (00073)
9. DAWID IZBINSKI, UKS LV GYM ARMS (00071)
10. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00182)
11. TOMASZ NAPIÓRKOWSKI, FIRE HAND LUBLIN (00061)
12. MATEUSZ BIERNAT, ARMFIGHT PIASECZNO (00191)
13. STANISLAW JARZAB, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00116)

SENIOR MEN LEFT OPEN
1. LUCJAN FUDALA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00111)
2. KAMIL JABLONSKI, ZŁOTY SMOK KIELCE (00049)
3. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00106)
4. GRZEGORZ GORCZYNSKI, ZŁOTY TUR (00153)
5. NATAN KAJDAS, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00118)
6. KAMIL LACIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00045)
7. ARTUR KRUPA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00136)
8. DAWID GONTARCZYK, ZŁOTY ORZEŁ (00174)
9. BOGUSLAW ZDANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00144)
10. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00048)
11. MARCIN DUDKIEWICZ, ZŁOTY TUR (00159)

MASTERS MEN LEFT 70 KG
1. MARIUSZ PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00063)
2. PIOTR KAJSTURA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00043)

MASTERS MEN LEFT 86 KG
1. WIESLAW RZANNY, TRAKTOR WOLSZTYN (00106)
2. MARIUSZ CHODYNA, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00077)
3. MIROSLAW SATLAWA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00120)
4. DAMIAN ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00149)
5. ROBERT PUWALOWSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00096)
6. ROBERT KUCZA, ARMFIGHT PIASECZNO (00190)

MASTERS MEN LEFT 95 KG
1. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00048)
2. SEBASTIAN KRAWCZYK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00135)
3. DANIEL SZYMKIEWICZ, ZŁOTY TUR (00014)
4. WOJCIECH WALEŚKO, ARMFIGHT PIASECZNO (00187)
5. PRZEMYSŁAW CIBA, WIKING NISKO (00003)
6. LUKASZ BIEGUN, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00046)
7. ARKADIUSZ GIERSZEWSKI, ZŁOTY TUR (00160)
8. ANDRZEJ LOJAS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00047)
9. TOMASZ STEFANIAK, UKS SAMSON MARKLOWICE (00089)

MASTERS MEN LEFT 105 KG
1. MARIUSZ GROCHOWSKI, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00113)
2. WALDEMAR PODOLSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00094)
3. KRZYSZTOF KUBIAK, ZŁOTY TUR (00070)

MASTERS MEN LEFT +105 KG
1. GRZEGORZ GORCZYNSKI, ZŁOTY TUR (00153)
2. DARIUSZ POPIOLEK, FAMILY TEAM WYSZKÓW (00078)
3. WALDEMAR NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00182)
4. MIROSLAW HERTMANOWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00181)
5. MAREK NERYNG, ARMFIGHT PIASECZNO (00183)

GRAND-MASTERS MEN LEFT 86 KG
1. WIESŁAW PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00066)
2. ROBERT PUWALOWSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00096)

GRAND-MASTERS MEN LEFT 95 KG
1. JERZY KWIATKOWSKI, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00048)
2. WOJCIECH WALEŚKO, ARMFIGHT PIASECZNO (00187)
3. ANDRZEJ LOJAS, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00047)

GRAND-MASTERS MEN LEFT +95 KG
1. STANISŁAW GRALAK, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00002)
2. DARIUSZ GABRYNOWICZ, ZŁOTY TUR (00168)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT 86 KG
1. WIESŁAW PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00066)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT 95 KG
1. JAN BĘTKOWSKI, UKS 16 KOSZALIN (00151)
2. WIESŁAW PODGORSKI, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00066)

SENIOR-GRAND-MASTERS MEN LEFT +95 KG
1. STANISŁAW GRALAK, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00002)

JUNIOR DISABLED - STANDING MEN LEFT OPEN
1. TOMASZ WESOLOWSKI, WILKI MIEDZYCHÓD (00100)
2. ANDRZEJ BROŻEK, ZŁOTY TUR (00166)

JUNIOR DISABLED OPEN MEN LEFT
1. DAWID ŁAPA, WILKI MIEDZYCHÓD (00095)
2. SZYMON WRZASKOWSKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00104)
3. DOMINIK ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00150)

DISABLED - STANDING MEN LEFT 65 KG
1. MACIEJ GRALAK, ARMFANATIC SPORT GRUDZIĄDZ (00001)
2. PATRYK WETERLE, ZŁOTY ORZEŁ (00171)
3. DOMINIK ZAORSKI, UKS 16 KOSZALIN (00150)

DISABLED - STANDING MEN LEFT 80 KG
1. DAWID ŁAPA, WILKI MIEDZYCHÓD (00095)
2. SEBASTIAN WISNIEWSKI, ARMFIGHT PIASECZNO (00179)
3. LUKASZ RACHOWKA, WILKI MIEDZYCHÓD (00097)

DISABLED – SITTING MEN LEFT 95 KG
1. DARIUSZ GABRYNOWICZ, ZŁOTY TUR (00168)
2. BARTOSZ DZIEMIDOWICZ, ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY (00087)

DISABLED - STANDING MEN LEFT +95 KG
1. SZYMON WRZASKOWSKI, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00104)
2. DAWID WINKLER, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00137)
3. MICHAŁ ŁOBOCKI, ZŁOTY TUR (00164)

JUNIOR U-15 WOMEN LEFT 45 KG
1. KAMILA GOLUCH, SPARTAKUS NAŁECZÓW (00065)

JUNIOR U-15 WOMEN LEFT 57 KG
1. PAULINA ZAHORA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00006)

JUNIOR U-15 WOMEN LEFT 63 KG
1. PAULINA ZAHORA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00006)
2. MAJA GOGOLAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00011)

JUNIOR U-15 WOMEN LEFT +63 KG
1. MAJA GOGOLAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00011)

JUNIOR U-18 WOMEN LEFT 48 KG
1. AGATA MATONOG, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00020)

JUNIOR U-18 WOMEN LEFT 57 KG
1. GABRIELA DIURCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00025)

JUNIOR U-18 WOMEN LEFT 63 KG
1. OLIWIA PAŚ, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00024)
2. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)
3. GABRIELA DIURCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00025)

JUNIOR U-18 WOMEN LEFT +63 KG
1. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00126)
2. OLIWIA PAŚ, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00024)

JUNIOR U-21 WOMEN LEFT 52 KG
1. NATALIA SPYTKOWSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00038)
2. WERONIKA SOJA, UKS 16 KOSZALIN (00146)

JUNIOR U-21 WOMEN LEFT 57 KG
1. EMILIA FILIŃSKA, UKS 16 KOSZALIN (00143)
2. ALEKSANDRA WOZNIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00034)
3. NATALIA CZERWIEN, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00033)

JUNIOR U-21 WOMEN LEFT 63 KG
1. MAJA STOGOWSKA, ZŁOTY TUR (00161)
2. WIKTORIA SLOMKA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00103)

JUNIOR U-21 WOMEN LEFT 70 KG
1. MARTYNA LIEBON, ZŁOTY TUR (00163)

JUNIOR U-21 WOMEN LEFT +78 KG
1. SABINA HARKABUZIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00035)

SENIOR WOMEN LEFT 52 KG
1. MARIA ZBOREK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00041)
2. NATALIA SPYTKOWSKA, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00038)
3. AGATA MATONOG, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00020)
4. WERONIKA SOJA, UKS 16 KOSZALIN (00146)

SENIOR WOMEN LEFT 57 KG
1. KATARZYNA MARTELLACCI, ARMFIGHT PIASECZNO (00188)
2. KARINA DZIECH, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00139)
3. NATALIA KWIATKOWSKA, UKS 16 KOSZALIN (00147)
4. EMILIA FILIŃSKA, UKS 16 KOSZALIN (00143)
5. NATALIA MORAWSKA, ZŁOTY ORZEŁ (00173)
6. ALEKSANDRA WOZNIAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00034)
7. NATALIA CZERWIEN, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00033)
8. GABRIELA DIURCZAK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00025)

SENIOR WOMEN LEFT 63 KG
1. MALGORZATA OSTROWSKA, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00114)
2. MAJA STOGOWSKA, ZŁOTY TUR (00161)
3. OLIWIA PAŚ, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00024)
4. WIKTORIA SLOMKA, ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ (00103)

SENIOR WOMEN LEFT 70 KG
1. BARBARA SURMA, UKS SAMSON MARKLOWICE (00088)
2. MARTYNA LIEBON, ZŁOTY TUR (00163)
3. WIKTORIA RÓŻAŃSKA, ZŁOTY ORZEŁ (00177)
4. KAMILA CHLEBEK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00042)
5. MATYLDA WABERSKA, ZłOTY TUR GDYNIA (00193)

SENIOR WOMEN LEFT 78 KG
1. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)

SENIOR WOMEN LEFT +78 KG
1. ALEKSANDRA KUBIAK, ZŁOTY TUR (00072)
2. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00126)
3. SABINA HARKABUZIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00035)
4. EWELINA FURTAK, SPARTAN ARMWRESTLING CLUB (00121)

SENIOR WOMEN LEFT OPEN
1. ALEKSANDRA KUBIAK, ZŁOTY TUR (00072)
2. JULIA TARASEK, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00126)
3. MAJA STOGOWSKA, ZŁOTY TUR (00161)
4. OLIWIA PAŚ, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00024)
5. BARBARA SURMA, UKS SAMSON MARKLOWICE (00088)
6. MARIA ZBOREK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00041)
7. SABINA HARKABUZIK, NIEDŹWIEDZIE ORAWY (00035)
8. EWA KRAKOWSKA, MCKIS TYTAN JAWORZNO (00127)

MASTERS WOMEN LEFT 63 KG
1. KATARZYNA MARTELLACCI, ARMFIGHT PIASECZNO (00188)

GRAND-MASTERS WOMEN LEFT OPEN
1. JADWIGA LEWANDOWSKA, ZŁOTY TUR (00086)

SENIOR-GRAND-MASTERS WOMEN LEFT OPEN
1. JADWIGA LEWANDOWSKA, ZŁOTY TUR (00086)

Language
dsadsa