Language
/ Kontakt /

Specyfika kontroli antydopingowej zawodników niepełnosprawnych >>>

Specyfika kontroli antydopingowej zawodników niepełnosprawnych # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Mihail Grumeza, specjalista kontroli antydopingowej Światowej Federacji Armwrestlingu (WAF) wyjaśnia wszystko, co dotyczy specyfiki procedur antydopingowych dla zawodników niepełnosprawnych. ()

Czy istnieją różnice w procedurze kontroli antydopingowej u sportowców niepełnosprawnych?

Mihail Grumeza: Sportowcy niepełnosprawni różnią się znacznie stopniem niepełnosprawności, który może wahać się od łagodnego do ciężkiego. Każdy kontroler (DCO) powinien rozumieć specjalne potrzeby sportowców niepełnosprawnych podczas sesji pobierania próbek i wprowadzać odpowiednie zmiany w procedurach powiadamiania lub pobierania próbek. Takie modyfikacje nie mogą zagrażać integralności, bezpieczeństwu ani tożsamości próbek, a każda modyfikacja powinna być autoryzowana przez sportowca i / lub przedstawiciela sportowca.

Organ odpowiedzialny za pobieranie próbek (Sample Collection Authority - SCA) jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby pracownicy kontroli antydopingowej dysponowali wystarczającymi informacjami i sprzętem do pobierania próbek, niezbędnym do przeprowadzenia sesji pobierania próbek u sportowca niepełnosprawnego.

Wszelkie modyfikacje można podzielić na dwie kategorie:

1. ogólne wymagania i modyfikacje oraz

2. modyfikacje oparte na kategoriach niepełnosprawności.

Ogólne modyfikacje dotyczą wszystkich kategorii sportowców niepełnosprawnych. Wszystkie aspekty powiadamiania i pobierania próbek dla sportowców niepełnosprawnych należy przeprowadzać zgodnie ze standardowymi procedurami powiadamiania i pobierania próbek, chyba że ze względu na niepełnosprawność sportowca konieczne są modyfikacje. Sportowcy niepełnosprawni powinni być traktowani tak samo jak sportowcy pełnosprawni. Pomoc może zostać udzielona na żądanie, ale pracownik kontroli antydopingowej nie powinien czuć się zobowiązany do pełnienia roli opiekuna sportowców. Zaleca się obecność przedstawiciela sportowca.

Jeśli kontroler nie ma pewności co do niepełnosprawności sportowca, może poprosić o konsultację i potwierdzenie ze strony zespołu klasyfikacyjnego, aby można było odpowiednio zarządzać sesją zbierania próbek. Procedura obserwacyjna, procedury przetwarzania i modyfikacje zostaną wyjaśnione szczegółowo sportowcom i ich przedstawicielom. Wszystkie modyfikacje muszą być udokumentowane w formularzu kontroli antydopingowej lub w formularzu raportu uzupełniającego.

Jeśli sportowiec nie jest w stanie pisać, samodzielnie posłużyć się zbiornikiem do pobierania próbek, przenosić próbek, przelać próbek do pojemników A i B lub zaplombować pojemniki A i B, przedstawiciel sportowca może wykonać te zadania w imieniu zawodnika, za jego / jej zezwoleniem. Jeśli zawodnik nie ma przedstawiciela podczas sesji pobierania próbek, kontroler lub opiekun może wykonywać te zadania w imieniu sportowca za zgodą sportowca. We wszystkich przypadkach wymagających pomocy przedstawiciel sportowca, pracownik kontroli antydopingowej lub opiekun musi zakładać rękawice ochronne podczas obchodzenia się z próbką, z zachowaniem ostrożności, aby rękawice nie miały bezpośredniego kontaktu z próbką lub wnętrzem naczynia do pobierania próbek.

Modyfikacje procedur poboru próbek moczu będą wymagane u sportowców: u których ograniczony zakres ruchu lub koordynacja uniemożliwiają zastosowanie standardowej procedury pobierania próbek; niedowidzących; z zaburzeniami neurologicznymi lub rozwojowymi; którzy mają zamontowany cewnik lub inne urządzenia umożliwiające oddawanie moczu. Zawodnik może upoważnić swojego przedstawiciela do towarzyszenia mu / jej w obszarze toalety w celu obserwacji DCO podczas dostarczania próbki. Przedstawiciel sportowca nie może obserwować oddawania próbki przez sportowca, chyba że za pozwoleniem sportowca. We wszystkich przypadkach pracownik kontroli antydopingowej musi jednak bezpośrednio obserwować oddawanie próbki.

Podczas pobierania próbek krwi od sportowców kontroler, w porozumieniu ze sportowcem, wybierze najbardziej odpowiednie miejsce do pobrania krwi, szczególnie, jeśli zawodnik jest osobą po amputacji lub wielokrotnych amputacjach. Zawodnik z amputowanym jednym ramieniem może potrzebować pomocy w podpisaniu formularza kontroli antydopingowej, a także podczas dostarczania próbki i jej zapieczętowania. Przedstawiciel ma prawo być obecny przez cały czas.

Sportowcy na wózkach, dotknięci porażeniem czterokończynowym (lub trzykończynowym) mogą potrzebować pomocy w podpisaniu formularza zgłoszeniowego, co wymaga obecności przedstawiciela podczas sesji kontroli antydopingowej. Sportowiec, który nie może chodzić, może wymagać użycia cewnika. Jednak niektórzy sportowcy mogą być w stanie dostarczyć próbki normalnie i nie wymagają stosowania cewnika.

Zwracając się do sportowców z uszkodzeniem słuchu, kontroler powinien znajdować się naprzeciw zawodnika i mówić powolni i wyraźnie tak, aby zawodnik mógł czytać z ruchu warg. W razie potrzeby, należy poprosić osobę trzecią o przekazanie informacji w języku migowym.

Selekcja sportowca z niepełnosprawnością intelektualną musi uwzględniać proces powiadamiania, który powinien mieć miejsce w obecności jego przedstawicieli. W trakcie całej procedury powinien być obecny przedstawiciel reprezentujący sportowca, dla celu wypełniania pól formularzy kontroli antydopingowej: przedstawiciel zawodnika i podpis sportowca. Pracownik kontroli antydopingowej powinien jasno i wyraźnie zwracać się do sportowca tak, aby ten mógł zrozumieć procedurę związaną z dostarczeniem próbki. Sportowcy z porażeniem mózgowym (CP) lub nabytym uszkodzeniem mózgu, pełnosprawni intelektualnie, mogą być całkowicie niezależnymi lub całkowicie zależnymi od pomocy ich opiekuna. Chociaż sportowcy z CP mogą sprawiać wrażenie osób poważnie upośledzonych fizyczne, włącznie z niemożnością spójnej mowy, kontroler i opiekunowie nie powinni lekceważyć poziomu inteligencji sportowców, ponieważ ta przypadłość zazwyczaj nie ma wpływu na sprawność mózgu. Jeśli istnieje trudność w komunikowaniu się z tymi sportowcami, kontroler powinny poprosić opiekunów o tłumaczenie, jako że powinni oni być w stanie zinterpretować, co mówią ich podopieczni sportowcy.

Zawodnikom z wadą wzroku powinien towarzyszyć przez cały czas sesji pobierania próbki przedstawiciel zawodnika, najlepiej wybrany przez danego sportowca. Podczas zwracania się do osób niedowidzących kontroler powinien rozmawiać bezpośrednio z zawodnikiem, a nie z przedstawicielem. Zawodnik powinien zostać zapytany, czy potrzebuje pomocy przy teście, szczególnie w celu podpisania formularza zgłoszeniowego. Jeśli pomoc jest konieczna, kontroler lub przedstawiciel sportowca może umieścić pióro w jego dłoni i nakierować jego rękę na odpowiednie miejsce na formularzu. Kontroler / opiekun nie musi kierować sportowca do stacji kontroli dopingowej, ponieważ nie wszyscy sportowcy niedowidzący są całkowicie niewidomi. W razie potrzeby przedstawiciel musi być obecny w obszarze pobierania próbek i być świadkiem dostarczenia próbki, za uprzednią zgodą sportowca. Zawodnik powinien mieć możliwość sprawdzenia wszystkich wybranych urządzeń i zweryfikowania pewnych aspektów procedury wymagających wizualnego potwierdzenia (np. dopasowanie kodu próbki w pojemnikach A i B do kodu na zestawie do pobierania próbek). Pracownik kontroli antydopingowej i / lub przedstawiciel sportowca powinien zapoznać się z kluczowymi stwierdzeniami w formularzu kontroli antydopingowej dla zawodnika, tak aby w pełni rozumiał on wymagania sesji pobierania próbek.

Les autres oznacza w języku francuskim „inni". Jest to termin używany do opisu sportowców z różnymi przypadłościami, które powodują zaburzenia lokomotoryczne - takie jak karłowatość, stwardnienie rozsiane i wrodzone deformacje kończyn - które nie pasują do tradycyjnych systemów klasyfikacji grup niepełnosprawnych. Kontrolerzy muszą tu kierować się własnym uznaniem i wprowadzać modyfikacje odpowiednie do stanu sportowców.

Zawodnicy korzystający z systemów drenażu moczu powinni wybrać jedną z następujących metod dostarczenia próbki:

A. Jeśli stosuje się cewnik lub drenaż, sugerowane jest, aby sportowiec zastąpił go nowym i nieużywanym cewnikiem lub systemem drenażowym. Mocz zebrany w tym nowym zbiorniku zostanie odprowadzony do naczynia do pobierania próbek jako próbka do przetworzenia;

B. Jeśli wymiana / odłączenie worka już w użyciu jest trudne ze względu na zastosowany rodzaj cewnika, istniejący worek musi być całkowicie opróżniony, aby umożliwić zebranie świeżego moczu. Opróżnianie musi odbywać się pod bezpośrednią obserwacją kontrolera / opiekuna. Świeży mocz zebrany w worku zostanie spuszczony do pojemnika do pobierania próbek do przetworzenia;

C. Próbkę można pobrać bezpośrednio z cewnika do naczynia. Zawodnik lub przedstawiciel, zgodnie z instrukcją zawodnika, może tymczasowo zablokować odpływ do torby przy nodze.

Zawodnikowi należy doradzić, aby w miarę możliwości używał czystego sterylnego cewnika. Obowiązkiem zawodników w wypadku ponownego użycia niejałowego cewnika jest zapewnienie czystości systemu. Jeśli cewnik jest ponownie wykorzystywany, kontroler musi dokonać inspekcji wizualnej, aby upewnić się, że zawiera znikome ilości moczu i zapisać szczegóły w sekcji „komentarze” formularza kontroli antydopingowej. Jeśli zawodnik użył jakiegokolwiek produktu do wysterylizowania torby, powinien zadeklarować ten fakt w sekcji „oświadczenie medyczne" w formularzu kontroli antydopingowej. Kontroler powinien również poinformować sportowca, że taki produkt prawdopodobnie nie wpłynie na wyniki analityczne próbki.

Stosowanie cewników i worków podczas pobierania należy udokumentować w sekcji „komentarze” formularza kontroli antydopingowej.

Oczywiście zasady te nie są wyczerpujące, są jedynie ogólnymi wytycznymi i w chwili obecnej dostrzegamy wiele nowych kategorii klasyfikacji niepełnosprawności, które pojawiają się i muszą być analizowane i opatrzone pełnym pakietem specjalnie opracowanych modyfikacji.

Mihail Grumeza

archiwum >>>

Language