Language
/ Kontakt /

Doping – ważne informacje! >>>

Doping – ważne informacje! # Siłowanie na ręce # Armwrestling # Armpower.net

Mihail Grumeza - Doping Control Officer World Armwrestling Federation (WAF) opublikował artykuł o bardzo ważnym aspekcie w kontroli antydopingowej. ()

Uwaga!

Dla zawodniczek i zawodników Federacji Armwrestling Polska najważniejsze jest to, że wszelkie procedury prowadzi nasza Federacja w ścisłej współpracy z Polską Agencją Antydopingową.

Przypominam więc zawodnikom kadry, przed M. Europy i świata, żeby było wszystko jasne. Jeśli mamy sytuację, że stosowany jest lek mogący być na zakazanej liści – należy wykonać następujące działania:

Zebrać całą dokumentację medyczną!

Przesłać do Federacji Armwrestling Polska!

Wtedy Federacja zwraca się do Polskiej Agencji Antydopingowej i rusza procedura. Procedura jest bezpłatna ale – uwaga! - trwa około trzech tygodni.

Dokument wydany zawodnikowi przez Polską Agencję Antydopingową jest honorowany przez WAF i EAF na M. Europy i świata.

To jest dla Was najważniejsze!

Chodzi tu o sytuacje, w których zawodniczka, czy zawodnik są chorzy i muszą zastosować konkretny lek, który zawiera substancje zakazane przez WADA. Co należy robić, kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji? Poniżej wyjaśnienie. Sytuacja dotyczy również zawodników niepełnosprawnych, którzy stosują określone leki i procedury.

Pojawia się termin: THERAPEUTIC USE EXEMPTIONS oraz TUE APPLICATION PROCESS. Oznacza to: ZWOLNIENIA Z WYKORZYSTANIEM TERAPEUTYCZNYCH oraz proces aplikacji czyli PROCES APLIKACJI TUE

Czytamy tam: Sportowcy mogą mieć choroby lub stany, które wymagają, aby przyjmowali określone leki. Jeśli lek, który sportowiec musi podjąć w celu leczenia choroby lub schorzenia, jest objęty Listą Zabronioną, zwolnienie z użycia terapeutycznego (TUE) może dać temu sportowcowi uprawnienie do pobrania potrzebnego leku. Celem Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych (ISTUE) jest zapewnienie harmonizacji procesu przyznawania TUE między sportami i krajami.

W skrócie rzecz ujmując – chodzi o to, żeby nie „wpaść” na kontroli antydopingowej na przykład wtedy, kiedy przed zawodami poddamy się ekstrakcji zęba w znieczuleniu i okaże się, że zastosowane znieczulenie zawierało niedozwolony, zakazany przez WADA składnik. Jest to oczywiście uproszczenie, ale powinno dla Was być przykładem – jak bardzo trzeba uważać na sytuacje związane z „banalnym” leczeniem i praktycznie każdym zastosowanym lekarstwem.

Każda zawodniczka i zawodnik to przede wszystkim człowiek, który może zachorować i z tego powodu potrzebować lekarstwa. Takie lekarstwo może zawierać substancje lub być samo w sobie substancją zakazaną przez WADA. Zawodnik powinien o tym poinformować lekarza i wystąpić o przypisanie mu innego lekarstwa. Jednak może się zdarzyć, że nie ma możliwości zastosowania innego leku. Aby dany preparat został „zwolniony” - aby zezwolono na jego zastosowanie – muszą być spełnione konkretne warunki i procedury uwzględnione w Międzynarodowym Standardzie Autoryzacji do Celów Terapeutycznych. Celem międzynarodowego standardu TUE (Therapeutic Use Exemption jest ustalenie:

a) warunki, które muszą zostać spełnione w celu uzyskania TUE:

b) obowiązki powierzone Federacji Międzynarodowej i Krajowym Organizacjom Antydopingowym przy podejmowaniu decyzji TUE i ich wydaniu;

c) jak aplikować, otrzymywać i autoryzować proces TUE;

d) procesy przeglądu decyzji TUE dla WADA;

e) ścisłe przepisy dotyczące poufności mające zastosowanie do procesu TUE.

Głównym obowiązkiem sportowca jest poinformowanie lekarza o tym, że jest zawodnikiem i może zostać poddany kontroli dopingowej. Lekarz powinien przyjąć status sportowca do wiadomości i być tego świadomym. Dany lek powinien stosować bardzo ostrożnie.

Wszelkie dane dostarczone przez sportowca podczas konsultacji lekarskiej, są uważane za dane osobowe (w tym dane osobowe i kontakty, historię leczenia, lub inne informacje) i mogą być używane tylko w kontekście działań antydopingowych zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony prywatności i danych osobowych.

TUE gwarantuje, że każdy sportowiec będzie mógł otrzymać leczenie, które odpowiada potwierdzonemu stanowi jego zdrowia, nawet jeśli leczenie to wymaga zabronionych substancji lub metod. Proces TUE pozwala uniknąć ryzyka sankcji ze względu na pozytywny wynik testu, dlatego obecność substancji zabronionej w próbce sportowca, użycie lub próby użycia, posiadanie i / lub nabycie lub próba nabycia przez sportowca zabronionej substancji lub zabronionej metody - jest dozwolone.

Wszystkie federacje międzynarodowe i krajowe organizacja antydopingowa powinna ustanowić własną Komisję do dokonania przeglądu wniosków o TUE - w sprawie zatwierdzenia zastosowania terapeutycznego. Powinna to być niezależna struktura składająca się z lekarzy z doświadczeniem w opiece i leczeniu sportowców i dobrej znajomości klinicznej, medycyny sportowej i prawników - zwykle 3 lub 5 członków. W sprawach dotyczących sportowców niepełnosprawnych, co najmniej jeden członek Komisji powinien mieć doświadczenie w opiece i leczeniu sportowców z upośledzeniem lub doświadczenia z poszczególnych schorzeń sportowca.

Zaleca się, żeby Komitet TUE był niezależny od Komisji Antydopingowej. Wszyscy członkowie muszą podpisać deklarację o braku konfliktu interesów i poufności. Niestety, Komisja TUE nie została jeszcze ustalona. Celem WAF jest jak najprędzej powołać taką strukturę - ustanowić komitet, który spełniać takie wymagania. Szczegóły tego procesu mają być opublikowane na stronie internetowej Federacji.

TUE może być przyznane jeśli wypełniony będzie dokładnie każdy poniższy warunek:

a. Do leczenia ostrej lub przewlekłej choroby jest wymagana substancja zabroniona lub metoda zabroniona, a z wyłączeniem tej zabronionej substancji lub metody sportowiec odczuje znaczne pogorszenie stanu zdrowia;

b. Terapeutyczne stosowanie zabronionej substancji lub zabronionej metody nie prowadzi do dodatkowego zwiększenia skuteczności sportowca w porównaniu do jego stanu zdrowia, który uważa się za prawidłowy po leczeniu ostrego lub przewlekłego stanu chorobowego;

c. Nie ma rozsądnej terapeutycznej alternatywy dla użycia zabronionej substancji lub zabronionej metody;

Konieczność zastosowania substancji zabronionej lub metody zabronionej nie jest konsekwencją, w całości ani w części, przed użyciem (przed otrzymaniem TUE) substancji lub metody, która została zakazana podczas takiego stosowania.

Podstawową zasadą jest, że sportowiec musi uzyskać TUE - przed - użyciem lub nabyciem zabronionej substancji lub metody. Zawodnik potrzebujący TUE musi złożyć wniosek jak najszybciej. W przypadku substancji zabronionej tylko w zawodach, wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed udziałem w tym wydarzeniu. W drodze wyjątku TUE może zostać udzielone z mocą wsteczną w następujących sytuacjach:

a. Zawodnik potrzebuje pomocy w nagłych wypadkach lub leczenia ostrego zdrowia;

b. Z wyjątkowych powodów sportowiec nie miał wystarczającego czasu ani możliwości zgłoszenia się lub do rozpatrzenia przez Komitet wniosków o TUE przed pobraniem próbek;

c. Obecne przepisy wymagają od sportowca zezwolenia na działanie retroaktywne TUE dla sportowca, na przykład, każda osoba, która nie jest sportowcem międzynarodowym i sportowców na poziomie krajowym może zażądać wsteczną terapeutycznych do stosowania substancji zabronionej lub metody;

WADA i organizacje antydopingowe, które będą służyły lub złożył wniosek o wsteczną TUE zgadzają się, że zasada słuszności wymaga wstecznej terapeutycznych.

archiwum >>>

Language